ผลงานวิจัย

นางเนาวรัตน์ ธรรมนิตยกุล - thaied

Current Record: นางเนาวรัตน์ ธรรมนิตยกุล

นางเนาวรัตน์ ธรรมนิตยกุล

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4414
ชื่อผลงานวิจัย รายงานการใช้แผนการสอน “โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต “ รหัสวิชา ว 017 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หัวข้อ(Eng) Lesson Plan Report “ Science Development Life Project “ Subject Code S 017 Matthayomsuksa 2
คำสำคัญ(keyword) แผนการสอน
ชื่อผู้วิจัย นางเนาวรัตน์ ธรรมนิตยกุล
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs. Nowvarat Thumnityagul
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5
การศึกษา ปริญญาตรี
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี อ.โคกสำโรง ลพบุรี 15120 โทร. 036 – 650261
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) 1 ภาคเรียน
ประเภท วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จัดทำโดย ครู
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี อ.โคกสำโรง ลพบุรี 15120 โทร. 036 – 650261
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหาวิจัย

นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิธีการแก้ปัญหา

เขียนแผนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์(objective) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต รหัสวิชา ว 017 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนโดยใช้แผนการสอน
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 33 คน
เครื่องมือ(tool) ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ขั้นตอนการสร้างแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร จุดประสงค์ จากหนังสือหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต
1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ความคิดรวบยอดและกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 กำหนดจุดประสงค์ปลายทาง และนำทางของแต่ละเนื้อหา
1.4 สร้างแผนการสอน จำนวน 12 แผน เวลา 36 คาบ ประกอบด้วย
1.4.1 สาระสำคัญ 1.4.2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.4.1.1 จุดประสงค์ปลายทาง 1.4.1.2 จุดประสงค์นำทาง
1.4.3 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้การสอนแบบโครงงาน, แบบแก้ปัญหา,แบบ CIPPA MODEL
1.4.4 สื่อการเรียนการสอน 1.4.5 การวัดและประเมินผล
1.4.6 แหล่ง/ หนังสือค้นคว้า 1.4.7 กิจกรรมเสนอแนะ 1.4.8 ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 1.4.9 นำแผนการสอนทดลองใช้กับนักเรียน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ คือ
2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวัดผลประเมินผล และหลักการออกข้อสอบ
2.2 ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหา และแนวการสอน เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
2.2.1 ด้านความรู้ –ความจำ 2.2.2 ด้านความเข้าใจ
2.2.3 ด้านการนำไปใช้ 2.2.4 ด้านการวิเคราะห์
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดเนื้อหา เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และอัตนัยเขียนบรรยาย 5 ข้อ ( กลางภาคเรียน ) แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และอัตนัยเขียนบรรยาย 5 ข้อ ( ปลายภาคเรียน ) แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน แผนการสอนละ 10 ข้อ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้/สะท้อนผลการนำผลไปใช้
ได้นำวิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู แนะนำวิธีการ การวิเคราะห์แก่เพื่อนครูด้วยกัน นอกจากนั้นตนเองได้นำไปปรับใช้กับรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 203 , ว 204 ที่ทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้ผลดีกับนักเรียนมีความรู้กว้างขวาง และนักเรียนสามารถนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน, แบบแก้ปัญหา, แบบซิปปา โมเดล นี้ไปประยุกต์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 203, ว 204 สามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ ในรายวิชาต่างๆด้วย
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved