ผลงานวิจัย

พรนภา ไพโรจน์ภักดิ์ - thaied

Current Record: พรนภา ไพโรจน์ภักดิ์

พรนภา ไพโรจน์ภักดิ์

1. ทักษะทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สามารถอธิบายการผันแปรของผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 50.8
2. ทักษะทางคณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทักษะที่มีอิทธิพลทางตรงเรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ทักษะการแปลงภาษาโจทย์ให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ทักษะการนำหลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรู้แล้วมาใช้ และทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์ ทักษะเหล่านี้ยกเว้นทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์ นอกจากมีอิทธิพลทางตรงแล้วยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสำเร็จต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วย

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 41
ชื่อผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางคณิตศาสตร์กับผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หัวข้อ(Eng) Relationships Between Mathematical Skills and Success in Mathematical Problem Solving of The Vocational Certificate Students
คำสำคัญ(keyword) การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย พรนภา ไพโรจน์ภักดิ์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Pornnapa Paiirotpuk
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
การศึกษา กศ.ม. (วิชาเอกคณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ. เมือง จ.สงขลา 90000
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2542
ประเภท วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติความเป็นมา(history) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนนั้นมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ให้นักเรียนรู้จักวิธีคิดและมีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเครื่องมือหรือวิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะตามเป้าหมายนั้น คือ การฝึกให้นักเรียนมีความสามารถแก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนทั้งนี้เพราะการแก้โจทย์ปัญหาเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุผลมองเห็นคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนจะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาวิธีการคิด


แต่จากรายงานการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทั้งนี้เพราะมีการเชื่อกันว่าการที่จะพัฒนาความสามรถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาสยยองค์ประกอบ กระบวนการต่าง ๆ หลายกระบวนการ และทักษะทางคณิตศาสตร์อีกหลายทักษะ โดยมีผลงานวิจัยที่สรุปได้ว่าทักษะทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยที่ทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านต่าง ๆ คือ

ทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทักษะการนำหลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรู้แล้วมาใช้

ทักษะการแปลงภาษาโจทย์ให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดคำนวณ และทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ส่วนทักษะการเขียนรูปหรือแผนภาพ และทักษะการหาความสัมพันธ์ในปริภูมิที่กำหนด
มีผลทางอ้อมต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

แนวคิด(concept) การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ แฟร์ และ ฟิลิปส์( Fehr and Phillips )
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางคณิตศาสตร์กับผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สมมุติฐาน(assumption) 1. ทักษะทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
2.ทักษะทางคณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงพรรณนา
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 320 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 ซึ่งทำการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Propotional stratified random sampling) จากประชากรรดังกล่าวมา 4 ห้องเรียน จำนวน 160 คน
ตัวแปร(variable) 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ทักษะทางคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจำแนกออกเป็น 5 ทักษะ ดังนี้ ทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ทักษะการนำหลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรู้แล้วมาใช้ ทักษะการแปลงภาษาโจทย์ให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
คำนิยาม(defination) 1. ทักษะทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ที่ได้มีการฝึกจนชำนาญและมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้
- ทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการอ่านโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แล้วทำการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนด สิ่งที่โจทย์ถาม
- ทักษะการนำหลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรู้แล้วมาใช้ หมายถึง ความสามรถในการนำหลักการหรือทฤษฎีที่เคยเรียนรู้มาแล้วมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ทักษะการแปลงภาษาโจทย์ให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง
- ทักษะการคิดคำนวณ หมายถึง ความสามารถในการคิดคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง
- ทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์ หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบคำตอบกับโจทย์เพื่อตรวจดูความถูกต้องของคำตอบ
2. โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง ข้อคำถามที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซึ่งนักศึกษาจะต้องอ่านแล้วตีความและหาวิธีการให้ได้คำตอบ อาจจะอยู่ในรูปตัวเลขหรือข้อความก็ได้
3. ผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร
4. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 คณะบริหารรธุรกิจ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาพณิชยการ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
5. อิทธิพล หมายถึง การส่งผลของตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบต่อตัวแปรในเชิงสาเหตุและผล
เครื่องมือ(tool) แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 2 ฉบับ คือ - แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะ - แบบทดสอบวัดผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัส 20001501 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. กำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่นักศึกษาเรียนจบเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัส 20001501 แล้วในสัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในวันที่ 17 กันยายน 2541 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา
3. นำแบบทดสอบที่เตรียมไว้ทั้ง 2 ฉบับ คือ
แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาไปทดสอบกับนักศึกษาที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน
4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 160 คน โดยกำหนดเวลาในการทำข้อสอบฉบับละ 60 นาที ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
การวิเคราะห์(analysis) 1. นำผลการทดสอบแบบทดสอบทั้งสองฉบับ มาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อตรวจให้คะแนนชุดใดไม่สมบูรณ์จะไม่นำมาพิจารณา
2. ตรวจให้คะแนน โดยกำหนดคะแนนข้องละ 1 คะแนน และรวมคะแนนที่ได้
3. บันทึกคะแนนของแบบทดสอบลงในตารางบันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมการวิเคราะห์
4. หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางคณิตศาสตร์แต่ละด้านกับผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบเพียร์สันโปรดัคโมเมนท์
5. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณระหว่างทักษะทางคณิตศาสตร์กับผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
6. วิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เพื่อหาอิทธิพลทางทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มใต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ข้อสรุป(summary) 1. ทักษะทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สามารถอธิบายการผันแปรของผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 50.8
2. ทักษะทางคณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทักษะที่มีอิทธิพลทางตรงเรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ทักษะการแปลงภาษาโจทย์ให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ทักษะการนำหลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรู้แล้วมาใช้ และทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์ ทักษะเหล่านี้ยกเว้นทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์ นอกจากมีอิทธิพลทางตรงแล้วยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสำเร็จต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วย
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ทักษะทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สามารถอธิบายการผันแปรของผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 50.8
2. ทักษะทางคณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทักษะที่มีอิทธิพลทางตรงเรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ทักษะการแปลงภาษาโจทย์ให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ทักษะการนำหลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรู้แล้วมาใช้ และทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์ ทักษะเหล่านี้ยกเว้นทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์ นอกจากมีอิทธิพลทางตรงแล้วยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสำเร็จต่อผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วย
ปี 2542
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved