ผลงานวิจัย

จิรภา จันทร์เส้ง - thaied

Current Record: จิรภา จันทร์เส้ง

จิรภา จันทร์เส้ง

1. โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ พบว่า ชาวไทยภาคใต้มีความสัมพันธ์กันใน 5 ลักษณะ คือ โลกทรรศน์ที่บุคคลมีต่อสภาพบุคคล ครอบครัวและเครือญาติบริวาร กลุ่มชนและสังคม และแนวทางการดำเนินชีวิต โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ทั้ง 5 ลักษณะ ที่ได้กล่าวมาชี้ให้เห็นว่า ชาวไทยภาคใต้ต้องการให้บุรุษและสตรี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ยกย่องผู้อาวุโส และตำหนิบุคคลที่วางตัวไม่เหมาะสมกับวัย ยกย่องผู้ที่ประกอบอาชีพที่สุจริต รังเกียจอาชีพที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ยกย่องผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีให้ความสำคัญกับการศึกษา ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี นิยมความจริงใจ ตรงไปตรงมาและรักพวกพ้อง
2. โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พบว่า ชาวไทยภาคใต้มีความผูกพันอยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่อดีตกาล ทำให้ชาวไทยภาคใต้มีความซาบซึ้งและรู้คุณค่าของธรรมชาติ ในแง่ที่ธรรมชาติให้ปัจจัยพื้นฐานแก่การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
3. โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ พบว่า ชาวไทยภาคใต้มีความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติใน 3 ลักษณะ คือ โลกทรรศน์ที่มนุษย์มีต่อคติเกี่ยวกับคุณไสย คติความเชื่อเกี่ยวกับดวงวิญญาณและภูติผีปีศาจ และคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา โลกทรรศน์ที่ชาวไทยภาคใต้มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวมาชี้ให้เห็นว่า การดำเนินชีวิตของชาวไทยภาคใต้ยังมีความเชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลและยากต่อการพิสูจน์อยู่มาก ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ยามและโชคชะตาราศี ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเกี่ยวกับการอธิษฐานและการบนบาน ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานั้นชาวไทยภาคใต้มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญ ชาติภพ และกฎแห่งกรรม เป็นต้น

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 390
ชื่อผลงานวิจัย โลกทรรศน์ชาวไทยภาคใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งภาคใต้ ในระหว่างปี พ.ศ.2530-2540
หัวข้อ(Eng) The Southerners’ Worldview as Found in the Folksong Literature of the South During the Years B.E.2530-2540 (1987-1997 A.D.)
คำสำคัญ(keyword) วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, โลกทรรศน์
ชื่อผู้วิจัย จิรภา จันทร์เส้ง
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Chirapa Chanseng
ตำแหน่ง -
การศึกษา ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
สถานที่ติดต่อ 6 ม.8 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา
สถานศึกษา -
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) พ.ศ. 2544
ประเภท วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานที่จัดเก็บผลงาน -
ประวัติความเป็นมา(history) วรรณกรรมเป็นผลงานที่สะท้อนสภาพชีวิตของคนในสังคม เพลงก็จัดเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่สะท้อนสภาพชีวิตและมีบทบาทต่อสังคม การศึกษาโลกทรรศน์จากวรรณกรรมเพลงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้สามารถเข้าใจถึงโลกทรรศน์ของคนในสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพลงลูกทุ่งเป็นผลงานวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและสังคม เพราะนอกจากจะให้ความบันเทิงและสนุกสนานแล้ว ยังแพร่หลายไปยังผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพลงลูกทุ่งเป็นวรรณกรรมมวลชน มีลักษณะวัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมซึ่งเป็น “วัฒนธรรมพื้นบ้าน” ทำให้เพลงลูกทุ่งมีอิทธิพลต่อคนไทยอย่างกว้างขวางทั้งในด้านความคิด จิตใจ และการแสดงออก สิ่งที่ทำให้เพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมสูงเนื่องจากเนื้อหาของเพลงเป็นสำคัญ เพราะเนื้อเพลงจะกล่าวบรรยายเหตุการณ์และสะท้อนปัญหาของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยไว้ แม้ว่าวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งจะเป็นมรดกของคนทั้งประเทศ แต่เพลงลูกทุ่งต่างๆ ก็ย่อมมีส่วนที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ ภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีสภาพแตกต่างจากภูมิภาพอื่นอย่างเด่นชัด วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งภาคใต้ เป็นวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงลูกทุ่งทั่วไป และเพลงพื้นบ้านภาคใต้ตลอดถึงบทขับร้องพื้นบ้า ซึ่งเพลงและบทขับร้องพื้นบ้านมีอิทธิพลต่อนักแต่งเพลงลูกทุ่งภาคใต้ทั้งในด้านเนื้อร้องและทำนอง นอกจากนี้เนื้อร้องของเพลงลูกทุ่งภาคใต้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นภาคใต้ สะท้อนวัฒนธรรมทางภาษา เพลงลูกทุ่งภาคใต้บางเพลงมีการสอดแทรกคำในภาษาถิ่นใต้ไว้ด้วย ด้วยเหตุที่เพลงลูกทุ่งภาคใต้ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปี พ.ศ.2530-2540 ซึ่งมีผลต่อค่านิยม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีของคนภาคใต้ดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่อง “โลกทรรศน์ชาวไทยภาคใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งภาคใต้ ในระหว่างปี พ.ศ.2530-2540” ผลของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาโลกทรรศน์ชาวไทยภาคใต้ เพื่อจะช่วยให้เข้าใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมภาคใต้ได้ดียิ่งขึ้น และได้เห็นโลกทรรศน์และภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมในภาพรวมของภาคใต้ทั้งที่ยังคงอยู่ และเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ต่อไป
แนวคิด(concept) โลกทรรศน์ การวิเคราะห์วรรณกรรม เพลงลูกทุ่งและเพลงลูกทุ่งภาคใต้
วัตถุประสงค์(objective) เพื่อศึกษาโลกทรรศน์ชาวไทยภาคใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งภาคใต้ ในระหว่างปี พ.ศ.2530-2540 โดยจำแนกประเด็นศึกษาดังนี้
1. โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
2. โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
3. โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
สมมุติฐาน(assumption) -
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) เชิงคุณภาพ แบบพรรณาวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง(sample) เพลงลูกทุ่งภาคใต้ที่เก็บได้จากแหล่งข้อมูลรวม 2 แหล่ง คือ สถานีวิทยุท้องถิ่นและร้านจำหน่ายแผ่นเสียงและแถบบันทึกเสียงทั่วไป ได้เพลงลูกทุ่งภาคใต้ทั้งหมด 150 เพลง
ตัวแปร(variable) ตัวแปร คือ โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
คำนิยาม(defination) 1. โลกทรรศน์ หมายถึง ภาพที่แลเห็นหรือหยั่งเห็นสิ่งต่างๆ อันเกิดจากความรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม ที่สืบทอดของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มชนแต่ละกลุ่ม
2. ชาวไทยภาคใต้ หมายถึง ชาวไทยที่มีภูมิลำเนาเกิดและอาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมี 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
3. เพลงลูกทุ่งภาคใต้ หมายถึง เพลงลูกทุ่งที่แต่งโดยนักแต่งเพลงชาวไทยภาคใต้และขับร้องโดยนักร้องชาวไทยภาคใต้
เครื่องมือ(tool) 1. แถบบันทึกเสียง
2. แผ่นเสียง
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. รวบรวมรายชื่อนักแต่งเพลง นักร้อง และชื่อเพลงลูกทุ่งภาคใต้ที่ปรากฎในระหว่างปี พ.ศ.2530-2540 จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ ส.ว.ท.สงขลา สถานีวิทยุ ส.ท.ร.6 สงขลา ร้านจำหน่ายแผ่นเสียงและแถบบันทึกเสียงทั่วไป เป็นต้น
2. รวบรวมเนื้อเพลงลูกทุ่งภาคใต้ที่ปรากฏในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการถอดเนื้อเพลงจากแผ่นเสียงและแถบบันทึกเสียงตามขอบเขตด้านข้อมูล
การวิเคราะห์(analysis) นำเนื้อหาเพลงลูกทุ่งภาคใต้ที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหาโลกทรรศน์ของชาวไทยภาคใต้ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตด้านเนื้อหา
ข้อสรุป(summary) 1. โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ พบว่า ชาวไทยภาคใต้มีความสัมพันธ์กันใน 5 ลักษณะ คือ โลกทรรศน์ที่บุคคลมีต่อสภาพบุคคล ครอบครัวและเครือญาติบริวาร กลุ่มชนและสังคม และแนวทางการดำเนินชีวิต โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ทั้ง 5 ลักษณะ ที่ได้กล่าวมาชี้ให้เห็นว่า ชาวไทยภาคใต้ต้องการให้บุรุษและสตรี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ยกย่องผู้อาวุโส และตำหนิบุคคลที่วางตัวไม่เหมาะสมกับวัย ยกย่องผู้ที่ประกอบอาชีพที่สุจริต รังเกียจอาชีพที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ยกย่องผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีให้ความสำคัญกับการศึกษา ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี นิยมความจริงใจ ตรงไปตรงมาและรักพวกพ้อง
2. โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พบว่า ชาวไทยภาคใต้มีความผูกพันอยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่อดีตกาล ทำให้ชาวไทยภาคใต้มีความซาบซึ้งและรู้คุณค่าของธรรมชาติ ในแง่ที่ธรรมชาติให้ปัจจัยพื้นฐานแก่การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
3. โลกทรรศน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ พบว่า ชาวไทยภาคใต้มีความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติใน 3 ลักษณะ คือ โลกทรรศน์ที่มนุษย์มีต่อคติเกี่ยวกับคุณไสย คติความเชื่อเกี่ยวกับดวงวิญญาณและภูติผีปีศาจ และคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา โลกทรรศน์ที่ชาวไทยภาคใต้มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวมาชี้ให้เห็นว่า การดำเนินชีวิตของชาวไทยภาคใต้ยังมีความเชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลและยากต่อการพิสูจน์อยู่มาก ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ยามและโชคชะตาราศี ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเกี่ยวกับการอธิษฐานและการบนบาน ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานั้นชาวไทยภาคใต้มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญ ชาติภพ และกฎแห่งกรรม เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรจะได้นำงานวิจัยนี้ไปเผยแพร่ให้กับนักการเมืองการปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ เพราะงานวิจัยนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่อ ทัศนคติของชาวไทยภาคใต้ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความต้องการ ความฝัน และจินตนาการของชาวไทยภาคใต้ได้ทางหนึ่ง ทำให้สามารถแก้ปัญหาทางด้านการเมืองการปกครองได้ตรงจุดยิ่งขึ้น
2. ควรจะได้นำงานวิจัยนี้ไปเผยแพร่ให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งในภาคใต้และภาคอื่นๆ โดยดูแนวการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์หาโลกทรรศน์ และการตีความเพื่อการวิเคราะห์และการวิจัยในเรื่องอื่นๆ ต่อไป
3. ควรศึกษาภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งภาคใต้ เพื่อให้ทราบถึงชีวิตของชาวไทยภาคใต้
ปี 2544
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved