ผลงานวิจัย

หัทยา สารสิทธิ์ - thaied

Current Record: หัทยา สารสิทธิ์

หัทยา สารสิทธิ์

1. ระดับเจตคติของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยก่อนได้รับการสอนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 3.26 และหลังจากได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแล้วนักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับสูง 3.64
2. ระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ก่อนได้รับการสอนอยู่ในขั้นที่ 4 (87.36/2 หรือ 43.28) หลังจากได้รับการสอนนักเรียนมีระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นที่ 5 (99.16/2 หรือ 49.58)
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 2753
ชื่อผลงานวิจัย ผลการใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวข้อ(Eng) Effects of Learning Package on Discipline Development of Prathomsuksa Six Students
คำสำคัญ(keyword) ระเบียบวินัย
ชื่อผู้วิจัย หัทยา สารสิทธิ์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Huttaya Sarasit
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4
การศึกษา ศษ.ม. (การประถมศึกษา)
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านปากพญา ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2541
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหาการขาดจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากบุคคลขาดจริยธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่า ระเบียบวินัยในตนเอง ระเบียบวินัยจะสามารถควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ที่แสดงออกมา และที่นึกคิดอยู่ภายในจิตใจ ให้ถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ตามที่สังคมยอมรับซึ่งจะนำสันติสุขมาสู่สังคมในที่สุด การขาดระเบียบวินัยของคนในสังคม มีสาเหตุมาจาก การไม่เห็นความสำคัญของระเบียบวินัย การขาดแบบอย่างที่ดี การมีค่านิยมที่ผิดทำให้เกิดการเห็นแก่ตัว และการขาดการปลูกฝังระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่อง การขาดทิศทางในการปลูกฝังเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การแก้ปัญหาการขาดการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องและขาดแนวทางในการปลูกฝัง เป็นหน้าที่ของสถาบันทางสังคมทุกสถาบันต้องให้ความร่วมมือกัน ผู้วิจัยจึงได้ผลิตชุดการสอนพัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิธีการปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยใช้ยึดหลักทฤษฎีการปลูกฝังจริยธรรมด้วยเหตุผล ที่มีวิธีการปลูกฝังจริยธรรมโดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ อันเกิดจากกระบวนการอภิปรายกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้อภิปรายในประเด็นปัญหาต่างๆ ให้รับรู้ทัศนะของผู้อื่นที่ขัดแย้งกับโครงสร้างความคิดทางจริยธรรมเดิมของตน สอนให้ผู้เรียนใช้เหตุผลเป็นข้อตัดสินใจว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลของพฤติกรรมจนเกิดความรู้ในเรื่องระเบียบวินัยมากขึ้น จนสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติ ระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมและส่งผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมที่คงทนและเหมาะสม ตามที่สังคมต้องการในอนาคต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาว่า ถ้านักเรียนเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความ มีระเบียบวินัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว นักเรียนจะมีเจตคติเชิงจริยธรรมและระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยสูงขึ้นหรือไม่ เพื่อจะได้นำวิธีการดังกล่าวไปใช้พัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักเรียนต่อไป
แนวคิด(concept) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรม การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การสร้างชุดการสอนการใช้กิจกรรม เกม กรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ และการอภิปราย ความพึงพอใจและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจวัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อเปรียบเทียบระดับเจตคติเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนก่อนและหลังจากที่ได้รับการสอน โดยใช้ชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนก่อนและหลังจากที่ได้รับการสอน โดยใช้ชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย
สมมุติฐาน(assumption) 1. นักเรียนมีระดับเจตคติเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยสูงขึ้น หลังจากเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย
2. นักเรียนมีระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยสูงขึ้น หลังจากเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย
3. นักเรียนที่เรียนด้วยฃุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 จำนวน 30 คน โรงเรียนบ้านปากพญา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวแปร(variable) ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้ชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย
ตัวแปรตาม คือ ระดับเจตคติเชิงจริยธรมด้านความมีระเบียบวินัย ระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย
คำนิยาม(defination) 1. การสอนโดยใช้ชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย หมายถึง การสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมที่จัดรวมกันไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนเรื่องความมีระเบียบวินัย โดยครูผู้สอนจะดำเนินการสอนตามขั้นตอน และคำแนะนำในชุดการเรียนการสอน อันประกอบด้วยคู่มือครู แผนการจัดกิจกรรมสื่อการสอน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมบัตรเฉลย กิจกรรมที่นำมาใช้คือ เกม กรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ และการอภิปราย
2. จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อตกลงของสังคมส่วนรวมด้วยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติเอง เพื่อความสงบสุขในชีวิตและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เหตุผลที่นักเรียนใช้ในการตัดสินใจเลือกกระทำหรือไม่ กระทำพฤติกรรมต่างๆ ตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ โดยแสดงออกมาในรูปของระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 6 ขั้น ระดับการใช้เหตุผลจะอยู่ในขั้นใดพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความยินดีและเต็มใจที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งพิจารณาระดับความพึงพอใจได้จากคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ(tool) 1. แบบทดสอบจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย 2 ฉบับ ประกอบด้วย
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม มีลักษณะเป็นสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางด้านจริยธรรม จำนวน 20 เรื่อง
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดเจตคติด้านความมีระเบียบวินัย ทั้ง 10 เรื่อง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
2. ชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย 1 ชุด
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย สร้างเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ผู้วิจัยทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการสอน วิธีการดำเนินกิจกรรมการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน
2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นก่อนการสอน เพื่อหาระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
3. ก่อนทำการสอนและหลังจากทำการสอนในแต่ละแผนการสอน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับเจตคติเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยในเรื่องที่สอน เพื่อดูระดับเจตคติของนักเรียนก่อนการสอนและหลังการสอนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
4. เมื่อทดลองสอนครบตามกำหนดแล้วทั้ง 10 แผนการสอน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ฉบับเดียวกับก่อนทำการสอนด้วยชุดการสอน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยเปรียบเทียบจากคะแนนก่อนสอนและหลังสอน
5. ให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอน
6. ผู้วิจัยนำผลการทดสอบวัดระดับการให้เหตุผลด้านความมีระเบียบวินัย วัดระดับเจตคติเชิงจริยธรรมด้านความมีเรื่องระเบียบวินัย และวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้
การวิเคราะห์(analysis) 1. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบทั้งสองฉบับว่าก่อนได้รับการสอน และหลังได้รับการสอนแล้วนักเรียนมีระดับเจตคติ และระดับการให้เหตุผล อยู่ในระดับใด นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบเจตคติ และระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมาเปรียบเทียบคะแนนก่อนได้รับสอน และหลังได้รับสอน โดยการทดสอบที โดยใช้สูตรแบบไม่อิสระต่อกัน เพื่อนำมาสรุปผลการใช้ชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 6 ว่าสามารถพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนได้หรือไม่
2. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ข้อสรุป(summary) 1. ระดับเจตคติของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยก่อนได้รับการสอนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 3.26 และหลังจากได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแล้วนักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับสูง 3.64
2. ระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ก่อนได้รับการสอนอยู่ในขั้นที่ 4 (87.36/2 หรือ 43.28) หลังจากได้รับการสอนนักเรียนมีระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นที่ 5 (99.16/2 หรือ 49.58)
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรนำเทคนิควิธีการสร้างชุดการสอนจริยธรรมตามแนวคิดและวิธีการที่ได้เสนอไว้ ไปใช้ในการสร้างชุดการสอนจริยธรรมด้านอื่นๆ
2. โรงเรียนควรกำหนดปรัชญาในการบริหารโรงเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในตัวผู้เรียน
3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม 4. ควรทำการวิจัยว่า นักเรียนที่ได้พัฒนาเจตคติและระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมแล้ว จะมีพฤติกรรมดีจริงในสังคมด้วยหรือไม่ โดยการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียน อย่างต่อเนื่องหลังจากใช้ชุดการสอนแล้ว
ปี 2541
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved