ผลงานวิจัย

นายพิภพ เอกวุธ - thaied

Current Record: นายพิภพ เอกวุธ

นายพิภพ เอกวุธ

นักเรียนหญิงที่เรียนด้วยวิธีการสอนบรรยายประกอบการสาธิต กับนักเรียนหญิงที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการเรียนวิชาวอลเลย์บอลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 243
ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต กับวิธีสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อยของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวข้อ(Eng) A Comparative Of Skill In Volleyball Through The Lecture And Demonstration And Small – Group Method In Girl Students’ Secondary Education
คำสำคัญ(keyword) ทักษะ บรรยายประกอบการสาธิต กลุ่มย่อย ปี2542
ชื่อผู้วิจัย นายพิภพ เอกวุธ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr.Piphop Eakawoot
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6
การศึกษา ปริญญาโท สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนคำปกวิทยาคาร ตำบลคำปก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2542
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประวัติความเป็นมา(history) ปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งกีฬาแถวหน้าที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาทั้งภายในประเทศ และกีฬาในต่างประเทศ ซึ่ง พิชิต ภูติจันทร์ (2535 ) ได้กล่าวว่ากีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬายอดนิยมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู้นิยมเล่นแทบทุกประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เป็นเพราะจัดหาอุปกรณ์ได้ง่าย สนามเล่นก็ไม่เปลืองเนื้อที่มาก วิธีการเล่นก็ไม่ยากนัก สามารถเล่นได้ทั้งชายและหญิง มีการเรียนการสอนเกือบทุกระดับการศึกษา ทักษะและมาตรฐานการเล่นก็สูงขึ้น มีการแข่งขันหลายประเภทหลายระดับ ซึ่ง สอดคล้องกับ ส.อนามิส ( 2536 ) ได้กล่าวไว้ว่า วอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเป็นกีฬาที่ต้องใช้แขน เท้า ไหวพริบ ความเยือกเย็น กำลังและความสามัคคีระหว่างผู้เล่นในทีม นอกจากนี้วอลเลย์บอลยังเป็นกีฬาที่เล่นได้โดยทั่วไป สิ้นเปลืองอุปกรณ์น้อย ราคาถูก เป็นกีฬาที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ซึ่งคุณค่าของกีฬาวอลเลย์บอลและประสิทธภาพที่เกิดจากการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลจะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับ และพัฒนา 4 ด้าน คือ พัฒนาด้านร่างกาย พัฒนาด้านกลไก พัฒนาด้านจิตใจ และพัฒนาด้านสังคม
การจัดการเรียนการสอนวอลเลย์บอลนั้น สิ่งที่เป็นพื้นฐานและเป็นเทคนิคทั่วไปที่จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ผู้สอน้องพยายามทำเพื่อผู้เรียนให้ได้มากที่สุด แม้ว่าบางครั้งผู้เรียนอาจจะไม่ค่อยสนใจในการเรียน โดยสาเหตุอาจเนื่องมาจาก ผู้สอนเตรียมการสอนไม่ค่อยเต็มที่ มีอุปกรณ์การสอนไม่ค่อยเพียงพอ สถานที่สอนไม่เหมาะสมเท่าที่ควร แต่ถ้าผู้สอนพยายามศึกษาทดลอง ปรับเปลี่ยนการสอนหลายๆวิธี อาจช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการสอนพลศึกษามีหลายวิธีและได้มีผู้ทำการวิจัยการสอนวิธีอื่นๆไปบ้างแล้ว โดยผู้วิจัยในครั้งนี้มีแรงส่งเสริมที่จะศึกษาวิธีสอน โดยเฉพาะวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต ซึ่งเป็นวิธีสอนที่นิยมใช้อย่างมากโดยทั่วไปในการสอนพลศึกษา และวิธีการสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเนื่องจากเป็นวงิธีสอนที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และมีทักษะเฉพาะด้านตามศักยภาพ ได้ปฏิบัติทดลองค้นคว้า เน้นการทำงานร่วมกัน และผู้วิจัยคิดว่าการศึกษาทดลองวิธีการสอนแบบใหม่ๆ น่าจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการสอนพลศึกษาในกรณีที่อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ซึ่งมักจะเป็นปะญหาของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะการสอนวิชาวอลเลย์บอลที่ผู้วิจัยได้สอนอยู่ อุปกรณ์การสอนมีน้อย ราคาแพง และชำรุดง่าย จึงใช้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยทดลองใช้วิธีสอนวิธีการสอนดังกล่าวกับนักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความกระตือรือร้นในการเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนมีวิธีการสอนวอลเลย์บอลที่เหมาะสมต่อไป
แนวคิด(concept)
1. วิธีการสอนแบบสั่งการ หรือวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต

2. วิธีการสอนแบบมอบงานให้ทำ

3. วิธีการสอนแบบจับคู่

4. วิธีการสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อย

5. วิธีการสอนแบบรายบุคคล

6. วิธีการสอนแบบแนะแนวให้ค้นคว้า

7. วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา

วัตถุประสงค์(objective) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะของวิธีการสอนบรรยายประกอบการสาธิต กับวิธีสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อยในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล
สมมุติฐาน(assumption) นักเรียนหญิง ที่เรียนด้วยวิธีการสอนบรรยายประกอบการสาธิต กับนักเรียนหญิงที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการเรียนวิชาวอลเลย์บอลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากร นักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 115 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 60 คน
ตัวแปร(variable) ตัวแปรต้น วิธีการสอนบรรยายประกอบการสาธิต กับวิธีสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อยในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล

ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คำนิยาม(defination)
1. วิธีการสอนบรรยายประกอบการสาธิต หมายถึง วิธีการสอนโดยที่ครูเป็นผู้บรรยายเนื้อหสของบทเรียนให้นักเรียนเข้าใจแล้วสาธิตการปฏิบัติให้นักเรียนดู และให้นักเรียนปฏิบัติไปพร้อมๆกันทั้งกลุ่มตามวิธีการที่ครูสาธิตให้ดู ครูจะเป็นผู้กำหนดเนื้อหา และควบคุมวิธีการปฏิบัติตลอดเวลา
2. วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย หมายถึง วิธีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 6 คน มีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติ ผู้สังเกตการณ์ และผู้จดบันทึก
3. ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะวอลเลย์บอล หมายถึง ทักษะการส่งลูก การเล่นลูกมือ และการเล่นลูกมือล่างที่เกิดจ่กการเรียนวอลเลย์บอลแบบบรรยายประกอบการสาธิต และแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
4. แบบทดสอบทักษะวอลเลย์บอล หมายถึง แบบทดสอบทักษะวอลเลย์บอลของสมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และนันทนาการแห่งสหรัฐอเมริกา AAHPER ซึ่งทดสอบเฉพาะทักษะการเล่นลูกมือบน การเล่นลูกมือล่าง และการส่งลูก
เครื่องมือ(tool) แผนการสอนวอลเลย์บอลด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต แผนการสอนวอลเลย์บอลด้วยวิธีแบ่งเป็นกลุ่มย่อย แบบทดสอบทักษะวอลเลย์บอล

แบบทดสอบมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.737
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบทักษะวอลเลย์บอล

2. ทำการสอนวอลเลย์บอลตามแผนการสอนในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
3. ทดสอบหลังเรียน
การวิเคราะห์(analysis) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+

1. ข้อมูลทั่วไปใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของ AAHPER โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
3. วิเคราะห์ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของ AAHPER โดยใช้คะแนนมาตรฐาน ( T – Score )
4. วิเคราะห์เปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบ t – test
ข้อสรุป(summary) นักเรียนหญิงที่เรียนด้วยวิธีการสอนบรรยายประกอบการสาธิต กับนักเรียนหญิงที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการเรียนวิชาวอลเลย์บอลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ(suggestion) ข้อเสนอแนะทั่วไป

แม้ว่าการสอนทั้งสองวิธีจะได้ผลไม่แตกต่างกัน แต่วิธีการสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อยก็มีข้อดี คือ นักเรียนรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มึความกระตือรือร้น และใช้อุปกรณ์น้อย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

1. ควรใช้แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์มาใช้จะได้ผลดีกว่า เนื่องจากเป็นแบบวัดความถูกต้องของทักษะ
2. ควรทำการทดลองให้ครบ 1 ภาคการศึกษา
3. ควรทดสอบซ้ำหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 2 สัปดาห์ เพื่อดูความคงอยู่ของทักษะวิธีสอนทั้งสองวิธี
4. ควรทำการทดลองว่านักเรียนที่สามารถทำคะแนนทดสอบทักษะได้ดี จะสามารถแข่งขันทีมได้ดีด้วยหรือไม่
5. ควรนำวิธีสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ไปใช้กับระดับอื่นหรือกิจกรรมอื่น เพื่อว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันหรือไม่
ปี 2542
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved