ผลงานวิจัย

นางอรวรรณ นาคคง - thaied

Current Record: นางอรวรรณ นาคคง

นางอรวรรณ นาคคง


ผลการวิจัยพบว่า
1.สภาพการดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตการศึกษา 9
1.1 ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศคึกษาธิการอำเภอ ส่วนใหญ่ที่มีห้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นห้องที่ใช้รวมกับงานอื่น ๆ มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 1-2 เครื่อง แฟ้มเก็บข้อมูลสารสนเทศ เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน กระดานไวท์บอร์ด โทรศัพท์
1.2 ด้านบุคลากร บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่รับผิดชอบมีเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับบริหาร
1.3 ด้านงบประมาณ ในการจัดหาเครื่องมือการผลิตสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
1.4 ด้านการจัดการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคึกษาธิการอำเภอ ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารส่วนใหญ่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงาน รวมกับผู้ปฏิบัติงาน
2.ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีการดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน และส่วนมากมีการดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูล
3. บุคลากรโดยรวมและจำแนกตามประเภทบุคลากร มีปัญหาการดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเผยแพร่ข้อมูล และมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการคำนวณข้อมูล

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 1501
ชื่อผลงานวิจัย สภาพและปัญหาระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตการศึกษา 9
หัวข้อ(Eng) Conditions and Problems of the Educational Information Production Systems of the Office of the Permanent Secretary, Ministy of Education in Educational Region 9
คำสำคัญ(keyword) สภาพระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา ปัญหาระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา ปี2544
ชื่อผู้วิจัย นางอรวรรณ นาคคง
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs.Orawan Nakkong
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6
การศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคดนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ติดต่อ
(ที่บ้าน) 460/18 หมู่ 1 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-322403

(ที่ทำงาน) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-222041, 222662
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี2544
ประเภท วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติความเป็นมา(history)
งานข้อมูลสถิติและการวางแผน และการประสานงานการจัดทำแผนการศึกษาประจำปีของสำนักศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ จำเป็นต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล การวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล วางแผนพัฒนาจังหวัด การบริหารงบประมาณ การประสานการตรวจราชการ ซึ่งงานต่าง ๆ เหล่านี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลด้านการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ที่จะต้องจัดระบบการผลิต สารสนเทศทางการศึกษา สำหรับการใช้และให้บริการแก่หน่วยงานอื่น และผู้สนใจทั่วไป ดังนั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา 9 ขั้น ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สภาพและปัญหาต่าง ๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติงานแต่โดยหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงจำเป็นต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันที่สุด

ผู้วิจัยซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตการศึกษา 9 เพื่อเป็นข้อสนเทศในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานในสำนักศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอให้เกิดประสิทธิภาพแนวคิด(concept)
1.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

1.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 วิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 ภารกิจหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 เป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2543-2545)

1.5 แผนงานหลัก

1.6 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ระบบการผลิตข้อมูลสารสนเทศ

2.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

2.2 ระบบ และวิธีการประมวลผลข้อมูล

2.3 คุณสมบัติสารสนเทศ

2.4 ลักษณะและประเภทของสารสนเทศ

2.5 องค์ประกอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

2.7 สารสนเทศทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

2.8 สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด

3.กระบวนการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา

3.1 การรวบรวม (Capturing )

3.2 การตรวจสอบ (verifying)

3.3 การจำแนก (Classifying)

3.4 การจัดเรียงลำดับ (Arranging / Sorting)

3.5 การสรุป (Summarizing)

3.6 การคำนวณ (Calculating)

3.7 การจัดเก็บ (Storing)

3.8 การเรียกใช้ (Retrieving)

3.9 การเผยแพร่ (Disseminating)

4. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับบทบาทหน้าที่การผลิตสารสนเทศทางการศึกษา

4.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.2 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4.3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตการศึกษา 9

4.4 บทบาทหน้าที่ของสำนักศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ กับระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา

5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.1 งานวิจัยในประเทศ

5.2 งานวิจัยในต่างประเทศวัตถุประสงค์(objective)
1.เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 9
2.เพื่อศึกษาระดับปัญหาของระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 9
3.เพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 9 ในกระบวนการผลิต 9 ขั้น
สมมุติฐาน(assumption) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมความคิดเกี่ยวกับปัญกาของระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 9 โดยรวมและเป็นรายด้านไม่ต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample)
1.ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร คือ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการอำเภอ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ และผู้ปฏิบัติงาน คือนักวิชาการศึกษาจังหวัด และนักวิชาการศึกษาอำเภอ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 9 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2543 : 215-227) จำนวน 303 คน
2.กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 9 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้อัตราร้อยละ 80 และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Randon Sanpling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 242 คน
ตัวแปร(variable)
ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ได้แก่
1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประเภทบุคลากร ประกอบด้วย
1.1 ผู้บริหาร
1.2 ผู้ปฏิบัติงาน
2.ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษาศึกษา ในกระบวนการ 9 ขั้น คือ ขั้นการรวบรวม การตรวจสอบ การจำแนก การจัดเรียงลำดับ การสรุปการคำนวณ การจัดเก็บ การเรียกใช้ และการเผยแพร่
คำนิยาม(defination)
1.สภาพการดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง สภาวะที่เป็นอยู่ของการจัดดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา ในกระบวนการคิด การออกแบบ การเลือก วิธีการ ตลอดจนการนำเครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา ในกระบวนการ 9 ขั้น คือ ขั้นการรวบรวม การตรวจสอบ การจำแนก การจัดเรียงลำดับ การสรุปการคำนวณ การจัดเก็บ การเรียกใช้ และการเผยแพร่
2.ปัญหาการดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง อุปสรรค หรือข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา
เครื่องมือ(tool)
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1.ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตการศึกษา 9 เพื่อสอบถามผู้บริหาร
2. ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตการศึกษา 9 เพื่อสอบถามผู้ปฏิบัติงาน
นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการอำเภอ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ นักวิชาการศึกษาจังหวัด และนักวิชาการศึกษาอำเภอ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ที่จังหวัดมหาสารคาม ในเขตการศึกษา 10 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 ชุด นำแบบสอบถามาหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ได้ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.26-0.84 และหาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
การรวบรวมข้อมูล(gathering) การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บข้อมูลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2544 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 20 วัน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนทั้งหมด 242 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์(analysis)
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ดังนี้
1.คำนวณหาค่าร้อยละ จากแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่เป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ
2.แบบสอบถามตอนที่ 3 ที่เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษาของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติโดยรวมและจำแนกรายด้าน โดยใช้ t-test ( Independent Sample)
ข้อสรุป(summary)
ผลการวิจัยพบว่า
1.สภาพการดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตการศึกษา 9
1.1 ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศคึกษาธิการอำเภอ ส่วนใหญ่ที่มีห้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นห้องที่ใช้รวมกับงานอื่น ๆ มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 1-2 เครื่อง แฟ้มเก็บข้อมูลสารสนเทศ เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน กระดานไวท์บอร์ด โทรศัพท์
1.2 ด้านบุคลากร บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่รับผิดชอบมีเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับบริหาร
1.3 ด้านงบประมาณ ในการจัดหาเครื่องมือการผลิตสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
1.4 ด้านการจัดการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคึกษาธิการอำเภอ ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารส่วนใหญ่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงาน รวมกับผู้ปฏิบัติงาน
2.ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีการดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน และส่วนมากมีการดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูล
3. บุคลากรโดยรวมและจำแนกตามประเภทบุคลากร มีปัญหาการดำเนินงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเผยแพร่ข้อมูล และมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการคำนวณข้อมูล
ข้อเสนอแนะ(suggestion)
1.ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานระบบการผลิตสารสนเทศทางการศึกษา
2.ควรวิจัยระบบและการจัดเก็บข้อสารสนเทศทางการศึกษาที่สะดวกต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ปี 2544
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved