นักวิจัย

นางชนกพร ศรัทธา - thaied

Current Record: นางชนกพร ศรัทธา

นางชนกพร ศรัทธา

Click to minimize this section Details

ยอมรับเงื่อนไข 1
ลำดับที่ 880
คำนำหน้า นาง
ชื่อ ชนกพร ศรัทธา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา
สถานศึกษาที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนผลงาน(results) 2
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สถานที่ติดต่อ(ต่อ) ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง
สถานทีติดต่อ(ต่อ) จังหวัดเชียงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศัพท์ 053277151, 0864285390
แฟกซ์ 053277151
อีเมล cnchanok@hotmail.com
ประเด็นงานวิจัยที่เชี่ยวชาญ

งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา

งานวิจัยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม

ประสบการณ์งานวิจัย

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2550

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved