นักวิจัย

นางเกศรี วิวัฒนปฐพี - thaied

Current Record: นางเกศรี วิวัฒนปฐพี

นางเกศรี วิวัฒนปฐพี

การปฏิรูปการจัดกิจกรรมนักเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การนิเทศการศึกษา

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 110
คำนำหน้า นาง
ชื่อ เกศรี วิวัฒนปฐพี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.
สาขาวิชา ไทยคดีศึกษา
สถานศึกษาที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
หัวข้องานวิจัย(topic) การปฏิรูปการจัดกิจกรรมนักเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การนิเทศการศึกษา
จำนวนผลงาน(results) 2
สถานที่ติดต่อ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
สถานที่ติดต่อ(ต่อ) เขตการศึกษา 9
สถานทีติดต่อ(ต่อ) ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
หมายเลขโทรศัพท์ 01-9751245 (042) 342265
แฟกซ์ 242559
อีเมล (042) 242553
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved