นักวิจัย

นายกิตติชัย สุธาสิโนบล - thaied

Current Record: นายกิตติชัย สุธาสิโนบล

นายกิตติชัย สุธาสิโนบล

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววิถีพุทธ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

Click to minimize this section Details

ยอมรับเงื่อนไข 1
ลำดับที่ 1040
คำนำหน้า นาย
ชื่อ กิตติชัย สุธาสิโนบล
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถานศึกษาที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้องานวิจัย(topic) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววิถีพุทธ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
จำนวนผลงาน(results) 1
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 11 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
หมายเลขโทรศัพท์ 089-5217826
อีเมล dr.kittichai2010@gmail.com
ประเด็นงานวิจัยที่เชี่ยวชาญ

การวิจัยและพัฒนา

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธ

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ประสบการณ์งานวิจัย

ประมาณ 10 ปี ทั้งในฐานนะผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัย

Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved