บทความวิจัย

สิรินันท์ ศรีวีระสกุล - thaied

Current Record: สิรินันท์ ศรีวีระสกุล

สิรินันท์ ศรีวีระสกุล


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาและใช้กระบวนการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method)  กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย  แนวคิดการแบ่งมิติคุณธรรมของ Nick Tate(2005) และการกำหนดยุทธศาสตร์ตามแนวคิดของ  Wheelen และ Hunger(2004)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาภาคสนามโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจำนวน 14 โรงและการใช้แบบสอบถามในโรงเรียนฯจำนวน 25 โรง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     งานวิจัยนี้ใช้วิธีกำหนดยุทธศาสตร์จากตาราง TOWS Matrix โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการศึกษา 
ด้านคริสตจริยธรรม   ด้านทักษะชีวิตเยาวชน  ด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น   และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ได้จากการกำหนดมีการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่จะนำยุทธศาสตร์ไปใช้จำนวน 15 คน
              ผลการวิจัยพบว่า  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  มี 6 ยุทธศาสตร์ คือ   1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในงาน
พันธกิจคริสเตียนเพื่อเป็นแกนนำในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้นักเรียน  2.ยุทธศาสตร์การระดมศักยภาพบุคลากรสู่การจัดมวลประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้นักเรียน  3.ยุทธศาสตร์การสร้างพลังขับเคลื่อนคุณลักษณะที่ดีโดยนักเรียนสู่นักเรียน   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี   5. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีและ   6. ยุทธศาสตร์การประสานพลังครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานภายนอกร่วมพัฒนานักเรียนสู่การเป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดี
 


This study was aimed to propose strategies to enhance the good character of students in schools under The Foundation of the Church of Christ in Thailand.  The researcher used descriptive research through the mixed methods in collecting data.  The conceptual framework of the research consists of Nick Tate’s statement of value, and Wheelen and Hunger’s strategy formulation.  The information and data were gathered from the authentic field study in 14 schools and the questionnaire in 25 schools.  The collected data were analyzed in frequency, percentage, average, and standard deviation.  The strategies were generated from TOWS Matrix by the experts of strategic planning, educational management, Christian Ethics, children life skills, child and youth psychology, and the principals.  The connoisseurs, the principals, and the staffs who are in charge of strategies implementation had finally evaluated the derived strategies.
              The research result showed that there are 6 strategies helping enhance character of the students in schools under the Foundation of the Church of Christ in Thailand, which are             1. To enhance the strength of Christian mission in order to become the core base that implants the good character in the students.  2. To encourage teachers’ and school members’ potential and desire to provide various experiences that strengthen students’ character.  3. To extract good character from students, interacting with other students.  4. To develop the learning process to support and maintain students’ good character.  5. To improve the management qualities which will strengthen students’ character.  6.  To synergize the family, community, and related organizations outside schools to further develop students’ character.  

 

Click to minimize this section Details

ยอมรับเงื่อนไข 1
ลำดับที่ 747
ชื่อบทความ(title) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ชื่อบทความ(eng) STRATEGIES TO ENHANCE GOOD CHARACTER OF STUDENTS IN SCHOOLS UNDER THE FOUNDATION OF THE CHURCH OF CHRIST IN THAILAND
ชื่อผู้เขียน สิรินันท์ ศรีวีระสกุล, ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ, รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
ชื่อผู้เขียน(eng) นางสิรินันท์ ศรีวีระสกุล
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
117 ถ.แก้วนวรัฐ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
เนื้อหา(content)

บทนำ
การจัดการศึกษาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคุณลักษณะ หรือ อุปนิสัย (Character) ของบุคคลพอ ๆ กับความสามารถทางด้านสติปัญญาเนื่องจากคุณลักษณะที่ดีของบุคคลเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเติบโตด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านอื่นอย่างมีคุณค่า นำไปสู่สันติสุข และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติในอนาคต
โรงเรียน หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษาควรให้ความสำคัญใน การกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีตามที่สังคมต้องการรวมถึงมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้    ซึ่งการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในผู้เรียนดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ   มีหลักการ   ทันสมัย และมาจากการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
เมื่อพิจารณาถึงการจัดการศึกษาของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กร      ทางศาสนาที่รัฐบาลให้การรับรอง  มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 25 โรงทั่วประเทศ   มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น 4,251 คน และมีจำนวนนักเรียน 54,815 คน  (สถิติเมื่อ 10 มิ.ย. 2008) นับว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ และเนื่องจากโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีรากฐาน หรือปรัชญาในการจัดการศึกษาที่มุ่งปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคริสตศาสนา  โดยมีวิสัยทัศน์ของสำนักงานพันธกิจการศึกษา คือ
สำนักงานพันธกิจการศึกษา  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  สนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  บุคลากรของสถาบันการศึกษาและชุมชน  ให้จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล บนรากฐานความเชื่อของคริสต์ศาสนา  เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านร่างกาย  สติปัญญา จิตวิญญาณ ใฝ่หาสันติภาพ      มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมอันพึงประสงค์  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ดำเนินชีวิตในวิถีประชาธิปไตยและหลักชีวิตพอเพียง
วิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ ภาพอนาคตที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาที่ทุกโรงเรียน ต้องนำไปสานต่อให้เกิดผลแต่ยังไม่มีการศึกษาแนวทาง  หรือวิธี ดำเนินการที่ชัดเจนหรืออีกนัยหนึ่งคือยังไม่มียุทธศาสตร์เฉพาะด้านที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้ผู้เรียนเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการ             จัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมนำปัญญาอย่างชัดเจน         เมื่อศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนพบว่ามีผู้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมไว้หลายหัวข้อสามารถจัดกลุ่มได้  3 กลุ่มใหญ่คือ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ หรือ แนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรม      การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม  และการศึกษาสภาพของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  แต่ไม่มีงานวิจัยชิ้นใดที่ศึกษาถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา หรือเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนบนรากฐานของคริสต์ศาสนาเลย  
 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  มีกรอบแนวคิดในการวิจัยคือแนวคิดการแบ่งมิติคุณธรรม ของNick Tate (2005) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ
หลักคริสตจริยธรรม(Christian ethics) และแนวคิดการกำหนดยุทธศาสตร์ของ Wheelen และ Hunger (2004) เนื่องจากมีรูปแบบพื้นฐานในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนของการตรวจสอบสภาพแวดล้อม(Environmental scanning) และการกำหนดยุทธศาสตร์(Strategy Formulation) ที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   

วิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) ใช้กระบวนการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method)  คือการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ  ประชากรคือ โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจำนวนทั้งหมด  25  โรง   เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการศึกษาภาคสนามในโรงเรียนจำนวน 14  โรง เลือกโรงเรียนโดยกำหนดจากขนาดของโรงเรียนในทุกภาคทั่วประเทศ  ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณนั้นผู้วิจัยเก็บจากโรงเรียนทั้งหมด  25  โรงและใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ช่วยผู้อำนวยการ  หัวหน้างาน และครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียนโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)    กำหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนผู้วิจัยจะใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ  นักเรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดผู้วิจัยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan  
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามคือ แบบสัมภาษณ์   แบบสังเกต และประเด็นสัมภาษณ์กลุ่ม(Group interview)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ( Content  analysis)  ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณคือ แบบสอบถามจำนวน  3 ชุด  วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistic)  คือ การหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (mean)   และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ส่วนที่เป็นเนื้อหาและข้อเสนอแนะ  ในคำถามปลายเปิด  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสรุปประเด็นสาระสำคัญ
การดำเนินงานวิจัยทั้งหมดแบ่งเป็น 5 ตอนดังนี้
    ขั้นตอนที่ 1  กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยการศึกษา  วิเคราะห์ และ สังเคราะห์หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  นโยบายสำคัญที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน  รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   และผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนเพื่อนำมาประมวลสาระทั้งหมด กำหนดเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2   สรุปคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก  ภายในองค์กร  สภาพการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนและแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   โดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาใน 4 ขั้นตอนย่อย  คือ  การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)  เพื่อสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนฯ  การศึกษาภาคสนาม  การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี   และการวิเคราะห์ SWOT  เพื่อจัดทำ TOWS Matrix
     ขั้นตอนที่ 3   กำหนดยุทธศาสตร์โดยใช้ผลการวิเคราะห์  SWOT  และ TOWS Matrix  เป็นแนวทาง  ผู้วิจัยดำเนินการโดยการจัดประชุม สนทนากลุ่มย่อย(Focus group) 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ  และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการศึกษา
 ด้านคริสตจริยธรรม   ด้านทักษะชีวิตเยาวชน และด้านจิตวิทยาเด็ก   หลังจากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลสรุปข้อมูลจัดทำเป็นร่างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในการจัดการศึกษาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคุณลักษณะ หรือ อุปนิสัย (Character) ของบุคคลพอ ๆ กับความสามารถทางด้านสติปัญญาเนื่องจากคุณลักษณะที่ดีของบุคคลเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเติบโตด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านอื่นอย่างมีคุณค่า นำไปสู่สันติสุข และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติในอนาคต
โรงเรียน หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษาควรให้ความสำคัญใน การกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีตามที่สังคมต้องการรวมถึงมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้    ซึ่งการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในผู้เรียนดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ   มีหลักการ   ทันสมัย และมาจากการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
เมื่อพิจารณาถึงการจัดการศึกษาของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กร      ทางศาสนาที่รัฐบาลให้การรับรอง  มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 25 โรงทั่วประเทศ   มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น 4,251 คน และมีจำนวนนักเรียน 54,815 คน  (สถิติเมื่อ 10 มิ.ย. 2008) นับว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ และเนื่องจากโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีรากฐาน หรือปรัชญาในการจัดการศึกษาที่มุ่งปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคริสตศาสนา  โดยมีวิสัยทัศน์ของสำนักงานพันธกิจการศึกษา คือ
สำนักงานพันธกิจการศึกษา  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  สนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร  บุคลากรของสถาบันการศึกษาและชุมชน  ให้จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล บนรากฐานความเชื่อของคริสต์ศาสนา  เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านร่างกาย  สติปัญญา จิตวิญญาณ ใฝ่หาสันติภาพ      มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมอันพึงประสงค์  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ดำเนินชีวิตในวิถีประชาธิปไตยและหลักชีวิตพอเพียง
วิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ ภาพอนาคตที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาที่ทุกโรงเรียน ต้องนำไปสานต่อให้เกิดผลแต่ยังไม่มีการศึกษาแนวทาง  หรือวิธี ดำเนินการที่ชัดเจนหรืออีกนัยหนึ่งคือยังไม่มียุทธศาสตร์เฉพาะด้านที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้ผู้เรียนเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการ             จัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมนำปัญญาอย่างชัดเจน         เมื่อศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนพบว่ามีผู้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมไว้หลายหัวข้อสามารถจัดกลุ่มได้  3 กลุ่มใหญ่คือ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ หรือ แนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรม      การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม  และการศึกษาสภาพของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  แต่ไม่มีงานวิจัยชิ้นใดที่ศึกษาถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา หรือเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนบนรากฐานของคริสต์ศาสนาเลย  
 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรอบแนวคิดในการวิจัยคือแนวคิดการแบ่งมิติคุณธรรม ของNick Tate (2005) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ
หลักคริสตจริยธรรม(Christian ethics) และแนวคิดการกำหนดยุทธศาสตร์ของ Wheelen และ Hunger (2004) เนื่องจากมีรูปแบบพื้นฐานในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนของการตรวจสอบสภาพแวดล้อม(Environmental scanning) และการกำหนดยุทธศาสตร์(Strategy Formulation) ที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   
เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามคือ แบบสัมภาษณ์   แบบสังเกต และประเด็นสัมภาษณ์กลุ่ม(Group interview)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ( Content  analysis)  ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณคือ แบบสอบถามจำนวน  3 ชุด
          ขั้นตอนที่ 1  กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยการศึกษา  วิเคราะห์ และ สังเคราะห์หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  นโยบายสำคัญที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน  รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   และผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนเพื่อนำมาประมวลสาระทั้งหมด กำหนดเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2   สรุปคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก  ภายในองค์กร  สภาพการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนและแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   โดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาใน 4 ขั้นตอนย่อย  คือ  การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)  เพื่อสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนฯ  การศึกษาภาคสนาม  การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี   และการวิเคราะห์ SWOT  เพื่อจัดทำ TOWS Matrix
     ขั้นตอนที่ 3   กำหนดยุทธศาสตร์โดยใช้ผลการวิเคราะห์  SWOT  และ TOWS Matrix  เป็นแนวทาง  ผู้วิจัยดำเนินการโดยการจัดประชุม สนทนากลุ่มย่อย(Focus group) 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ  และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการศึกษา
 ด้านคริสตจริยธรรม   ด้านทักษะชีวิตเยาวชน และด้านจิตวิทยาเด็ก   หลังจากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลสรุปข้อมูลจัดทำเป็นร่างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 4    ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจำนวน 15 ท่าน
ขั้นตอนที่ 5     นำเสนอรายงานการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยฉบับสมบูรณ์
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 4    ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจำนวน 15 ท่าน
ขั้นตอนที่ 5     นำเสนอรายงานการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย   
    ผลการศึกษาพบว่ามี ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวน 6 ยุทธศาสตร์โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยและนโยบาย/แนวดำเนินการสรุปได้ดังนี้
1.    ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในงานพันธกิจคริสเตียนเพื่อเป็นแกนนำในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้นักเรียน
      ยุทธศาสตร์ย่อย
          
1.1.    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เอื้อต่องานพันธกิจคริสเตียนและการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน
              นโยบาย/แนวดำเนินการ
-    จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนบนพื้นฐานหลัก คริสตจริยธรรมในแต่ละโรงเรียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงาน  กระบวนงาน  ตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯลฯ ในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนอย่างชัดเจน
-    ส่งเสริมให้มีการนำเอาแนวคิดการบริหารงานของบุคคลในพระคริสตธรรมคัมภีร์ มาประยุกต์ในการบริหารจัดการงานทุกฝ่าย
      ยุทธศาสตร์ย่อย
1.2.    พัฒนางานด้านศาสนกิจและการสอนคริสตจริยธรรมให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย
นโยบาย/แนวดำเนินการ    
-    ปรับกระบวนการเรียนการสอนคริสเตียนศึกษาโดยไม่เน้นความรู้เกี่ยวกับคริสตจริยธรรมอย่างเดียวแต่ให้เน้นการปฏิบัติโดยในนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกตามคุณธรรมและคุณลักษณะที่ดีที่ได้เรียนรู้ รวมถึงการ อธิษฐานการ ร้องเพลง  การให้คำพยาน และการอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจบนพื้นฐานแนวคิด ตามพระคริสตธรรมคัมภีร์
-    พัฒนาการอบรมกล่อมเกลาจิตใจในโบสถ์ หรือ ห้องประชุมให้เป็นเวลาแห่งคุณภาพ(Quality time)โดยมีหัวข้อที่ชัดเจน  มีเนื้อหาที่น่าสนใจตรงประเด็น มีสื่อประกอบที่สร้างความประทับใจ ติดแน่นในความคิดจิตใจของนักเรียนเป็นพื้นฐานนำสู่ความคิดและ    การประพฤติที่ดีงาม
     ยุทธศาสตร์ย่อย
1.3    วางรากฐานความเชื่อและพื้นฐานความคิดที่ดีงามด้วยหลักคริสตจริยธรรม
              นโยบาย/แนวดำเนินการ
-    กำหนดนโยบายให้ทุกระดับชั้นมีข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์และให้นักเรียนสับเปลี่ยนกันเล่าถึงเหตุการณ์การกระทำของตนที่สอดคล้องกับข้อพระคัมภีร์นั้น โดยมีครูเป็นผู้ให้แรงเสริม
-    จัดให้มีสมุดบันทึกความดี หรือ ปรับปรุงสมุดบันทึกความดีทีมีอยู่แล้วให้มีการเชื่อมโยงกับคุณลักษณะที่ดีทั้ง 4 ด้านและข้อพระคัมภีร์ที่นักเรียนประทับใจหรือ ข้อคิดจากหนังสือห้องชั้นบน/มานาประจำวันที่เผยแพร่บนระบบเครือข่าย  มีการให้รางวัลนักเรียนที่บันทึกอย่างสม่ำเสมอทุกภาคเรียน
2    ยุทธศาสตร์การระดมศักยภาพบุคลากรสู่การจัดมวลประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่ดีให้นักเรียน
ยุทธศาสตร์ย่อย
2.1    ส่งเสริมภาวะผู้นำและพัฒนานโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้นักเรียน        
นโยบาย/แนวดำเนินการ
-    ผู้บริหารเป็นผู้นำในการทำวิจัย หรือ โครงการร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน   ในการจัดกิจกรรม หรือ การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น           
-    จัดให้มีการจัดการความรู้(KM)ด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีโดยเชิญศิษย์เก่า           ที่มีชื่อเสียง   ครูและนักเรียนที่มีคุณลักษณะโดดเด่น ด้านคุณลักษณะที่ดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนักเรียนถึงแนวคิด เรื่องราวที่ประทับ หรือสิ่งที่มีอิทธิพลให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นด้านคุณลักษณะที่ดีได้มีการถอดบทเรียนหรือสกัดความรู้ที่ได้เป็นความรู้ใหม่ขององค์กรเพื่อในระบบฐานข้อมูล และนำไปองค์ขยายผลหรือต่อยอดความรู้ต่อไป          
   ยุทธศาสตร์ย่อย
2.2    เน้นพลังเชิงบวกของบุคลากรและบุคคลต้นแบบสู่การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน
นโยบาย/แนวดำเนินการ
-    จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนปัจจุบัน  นักเรียนเก่า  ครูและ บุคลากร ของโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านคุณลักษณะที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนของนักเรียน
    ยุทธศาสตร์ย่อย
2.3    เร่งพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้เอื้อต่อการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเป็นแบบอย่างที่ดี
      นโยบาย/แนวดำเนินการ
-    จัดให้มีเครือข่ายครูดีต้นแบบโดยคัดเลือกครูที่มีคุณลักษณะที่ดีโดดเด่นเป็นครูพี่เลี้ยง(Mentor) ดูแล  อบรม แนะนำและติดตามบุคลากรรุ่นใหม่ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศทุ่มเทเวลาในการดูแลนักเรียนและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3    ยุทธศาสตร์การสร้างพลังขับเคลื่อนคุณลักษณะที่ดีโดยนักเรียนสู่นักเรียนและชุมชน
      ยุทธศาสตร์ย่อย
1.2.    สร้างพลังความดีจากผู้เรียนสู่ผู้เรียน
      นโยบาย/แนวดำเนินการ
-    เปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอความคิดเห็น  วางแผน  ตัดสินใจและดำเนินการร่วมกันในการทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน  สังคม เน้นให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมนั้น (Experience based activity)หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเอง  มีการนำเสนอผลการดำเนินการต่อ นักเรียนทั่วไป  ครู  และผู้ปกครอง
   
 ยุทธศาสตร์ย่อย
1.3.     เสริมพลังความดีด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
     นโยบาย/แนวดำเนินการ
-    จัดกิจกรรมเสริมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมโดยตรง หรือไม่ใช่กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมโดยตรงและมีการสอดแทรกคริสตจริยธรรมหรือคุณธรรมสากลในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น ชมรมถ่ายภาพ  ชมรมดนตรีพื้นเมือง  ชมรมนักประหยัดไฟวัยจิ๋วชมรมมัคคุเทศก์น้อยฯลฯ

4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี

ผลสรุป(summary)


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาและใช้กระบวนการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method)  กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย  แนวคิดการแบ่งมิติคุณธรรมของ Nick Tate(2005) และการกำหนดยุทธศาสตร์ตามแนวคิดของ  Wheelen และ Hunger(2004)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาภาคสนามโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจำนวน 14 โรงและการใช้แบบสอบถามในโรงเรียนฯจำนวน 25 โรง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     งานวิจัยนี้ใช้วิธีกำหนดยุทธศาสตร์จากตาราง TOWS Matrix โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารการศึกษา 
ด้านคริสตจริยธรรม   ด้านทักษะชีวิตเยาวชน  ด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น   และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ได้จากการกำหนดมีการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่จะนำยุทธศาสตร์ไปใช้จำนวน 15 คน
              ผลการวิจัยพบว่า  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  มี 6 ยุทธศาสตร์ คือ   1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในงาน
พันธกิจคริสเตียนเพื่อเป็นแกนนำในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้นักเรียน  2.ยุทธศาสตร์การระดมศักยภาพบุคลากรสู่การจัดมวลประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้นักเรียน  3.ยุทธศาสตร์การสร้างพลังขับเคลื่อนคุณลักษณะที่ดีโดยนักเรียนสู่นักเรียน   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี   5. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีและ   6. ยุทธศาสตร์การประสานพลังครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานภายนอกร่วมพัฒนานักเรียนสู่การเป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดี
 


This study was aimed to propose strategies to enhance the good character of students in schools under The Foundation of the Church of Christ in Thailand.  The researcher used descriptive research through the mixed methods in collecting data.  The conceptual framework of the research consists of Nick Tate’s statement of value, and Wheelen and Hunger’s strategy formulation.  The information and data were gathered from the authentic field study in 14 schools and the questionnaire in 25 schools.  The collected data were analyzed in frequency, percentage, average, and standard deviation.  The strategies were generated from TOWS Matrix by the experts of strategic planning, educational management, Christian Ethics, children life skills, child and youth psychology, and the principals.  The connoisseurs, the principals, and the staffs who are in charge of strategies implementation had finally evaluated the derived strategies.
              The research result showed that there are 6 strategies helping enhance character of the students in schools under the Foundation of the Church of Christ in Thailand, which are             1. To enhance the strength of Christian mission in order to become the core base that implants the good character in the students.  2. To encourage teachers’ and school members’ potential and desire to provide various experiences that strengthen students’ character.  3. To extract good character from students, interacting with other students.  4. To develop the learning process to support and maintain students’ good character.  5. To improve the management qualities which will strengthen students’ character.  6.  To synergize the family, community, and related organizations outside schools to further develop students’ character.  

 

เอกสารอ้างอิง(reference)

เจือจันทร์   จงสถิตอยู่ และ รุ่งเรือง  สุขาภิรมย์.  (2550).  รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย : คุณลักษณะและ กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่าง ๆ.  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ. (2548).  แผนการศึกษาแห่งชาติ            (พ.ศ. 2545 – 2559).  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สุวิมล  ว่องวาณิชและคณะ . (2549). โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

Damon , William. Edited. (2002). Bringing in a New Era in Character Education. Stanford, California. : Hoover Institution Press.

Mintzberg Henry, Quinn Brian James. (1996). The Strategy  Process : Concepts, Contexts, Cases. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall.
 

คำสำคัญ(keyword) คุณลักษณะที่ดี, ยุทธศาสตร์,สภาคริสตจักร
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved