บทความวิจัย

ณัฐภรณ์ นรพงษ์ - thaied

Current Record: ณัฐภรณ์ นรพงษ์

ณัฐภรณ์ นรพงษ์

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

                  1) โมเดลบูรณาการการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าโมเดลประยุกต์ โดยโมเดลบูรณาการมีค่า chi-square  =  77.50 , p-value = .527 , df = 79 , GFI = 1.00,   AGFI =  .99 , RMSEA = .000,   RMR =  .005 ในขณะที่โมเดลประยุกต์ มีค่า  chi-square = 97.70, p-value = .518,  df = 99,  GFI= 1.00,  AGFI = .99,  RMSEA= .000, RMR =  .007  ตัวแปรในโมเดลบูรณาการสามารถอธิบายความแปรปรวนความฉลาดทางจิตวิญญาณได้ ร้อยละ 71-99  ซึ่งสูงกว่าโมเดลประยุกต์มีค่าเท่ากับร้อยละ 67-98

                  2) เกณฑ์ปกติวิสัยระดับชาติ (national norms) ของความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตามโมเดลบูรณาการ มีคะแนนปกติ ที อยู่ในช่วง T17 – T79 ส่วนคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณสำหรับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกมีคะแนนปกติ ที อยู่ในช่วง  T21 – T79 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนปกติ ที อยู่ในช่วง T21 – T74

 

Click to minimize this section Details

ยอมรับเงื่อนไข 1
ลำดับที่ 735
ชื่อบทความ(title) การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลประยุกต์และโมเดลบูรณาการการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในบริบทสังคมไทย
ชื่อบทความ(eng) A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN MODIFIED AND INTEGRATED MODELS MEASURING SPIRITUAL INTELLIGENCE OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THAI CONTEXTS
ชื่อผู้เขียน ณัฐภรณ์ นรพงษ์, ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
ชื่อผู้เขียน(eng) Nattaporn noraphong,Professor Dr. Sirichai Kanjanawasee
สถานที่ติดต่อ บ้าน: 34/2 หมู่9 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ที่ทำงาน: โรงเรียนบ้านวังพร้าว 81 หมู่5 ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
เนื้อหา(content)

การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลประยุกต์และโมเดลบูรณาการการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในบริบทสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเปรียบเทียบการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนตามโมเดลประยุกต์ซึ่งประยุกต์มาจากแนวคิดของ Amram and Dryer (2007) และโมเดลบูรณาการ ซึ่งผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ Wolman, 2001; Cook, Macaulay and Coldicott, 2004; Amram and Dryer, 2007 และ King 2008 มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อศึกษาว่าโมเดลใดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในบริบทของสังคมไทยมากกว่ากัน และสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย (norms) ของความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในบริบทของสังคมไทย ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณของเยาวชนไทยต่อไป กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 1,780 คน ปีการศึกษา 2553 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling)โดยสุ่มภูมิภาคละ 3 จังหวัด ทั้งหมด 6 ภูมิภาค และสุ่มโรงเรียนในแต่ละจังหวัดจังหวัดละ 1 โรง รวมทั้งหมด 18 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามโมเดลประยุกต์และโมเดลบูรณาการ ซึ่งเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.926 และ 0.957 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง และคะแนนปกติ ที

ผลสรุป(summary)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

                  1) โมเดลบูรณาการการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าโมเดลประยุกต์ โดยโมเดลบูรณาการมีค่า chi-square  =  77.50 , p-value = .527 , df = 79 , GFI = 1.00,   AGFI =  .99 , RMSEA = .000,   RMR =  .005 ในขณะที่โมเดลประยุกต์ มีค่า  chi-square = 97.70, p-value = .518,  df = 99,  GFI= 1.00,  AGFI = .99,  RMSEA= .000, RMR =  .007  ตัวแปรในโมเดลบูรณาการสามารถอธิบายความแปรปรวนความฉลาดทางจิตวิญญาณได้ ร้อยละ 71-99  ซึ่งสูงกว่าโมเดลประยุกต์มีค่าเท่ากับร้อยละ 67-98

                  2) เกณฑ์ปกติวิสัยระดับชาติ (national norms) ของความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตามโมเดลบูรณาการ มีคะแนนปกติ ที อยู่ในช่วง T17 – T79 ส่วนคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณสำหรับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกมีคะแนนปกติ ที อยู่ในช่วง  T21 – T79 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนปกติ ที อยู่ในช่วง T21 – T74

 

Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved