บทความวิจัย

- thaied

Current Record:

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 71
ชื่อบทความ(title) การใช้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลองกับการหาค่าอัตราส่วน เอฟ ที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ชื่อผู้เขียน รัตนะ บัวสนธ์
เนื้อหา(content)

เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งจนกระทั่งอาจจะกล่าวได้ว่าขาดเสียมิได้เลยสำหรับงานวิจัยที่เรียกกันว่า
















































"เชิงปริมาณ"
















































ก็คือการใช้เทคนิคทางสถิติมาช่วยในการตอบคำถามการวิจัย
















































ทั้งนี้
















































เพื่อให้คำตอบต่อคำถามนั้นเป็นไปอย่างรัดกุมและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
















































(แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้างานวิจัยใด

































































































หากขาดสถิติเสียแล้วจะด้อยคุณค่า
















































ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือน้อยลง)
















































กล่าวคือ
















































สำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
















































ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมาทำการศึกษาและเกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมุติฐานนั้น
















































วิธีการทางสถิติที่ต้องใช้ควบคู่กันเสมอก็ได้แก่สถิติอ้างอิงและหนึ่งในหลาย

































































































เทคนิคของสถิติอ้างอิงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น
















































การวิเคราะห์ความแปรปรวนนับว่าถูกใช้บ่อยที่สุด
















































แต่กระนั้นก็ตามการนำเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปวนมาใช้ในงานวิจัยก็จะต้องตระหนักระมัดระวังเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้เสมอ
















































โดยเฉพาะการนำมาใช้ในงานวิจัยเชิงทดลอง
















































ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะได้อภิปรายถึงสิ่งที่ควรตระหนักกรณีหนึ่งในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อนำมาใช้กับงานวิจัยเชิงทดลองคือ
















































"การได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง"
















































โดยจะอภิปรายเริ่มจากความหมายและความสำคัญของการได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง
















































ความสัมพันธ์ของการได้ตัวแปรกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
















































การหาค่าคาดหวังกำลังสองเฉลี่ยและค่าอัตราส่วน
















































เอฟ ที่ถูกต้องตามลำดับดังนี้




















































































































































เข้าเรื่อง




















































































































































ความหมายและความสำคัญของการได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง





































































































































































































ในการวิจัยใด ๆ
















































ก็ตามแท้ที่จริงแล้วเป็นความพยายามของนักวิจัยในการหาข้อเท็จจริง
















































โดยให้มีข้อเท็จน้อยที่สุดเกี่ยวกับตัวแปรนั่นเอง
















































ซึ่งตัวแปรดังกล่าวนี้ถ้าเรียกให้ชัดลงไปก็คือประชากรตัวแปร
















































(Variable Population) หมายถึง
















































ตัวแปรอิสระซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเป็นตัวแปรย่อย
















































ตัวอย่างเช่น วิธีสอน
















































เป็นประชากรตัวแปร ประกอบด้วย
















































วิธีสอนแบบต่าง ๆ เช่น
















































วิธีสอนแบบบรรยาย
















































วิธีสอนแบบอภิปราย
















































วิธีสอนแบบนำทาง ฯลฯ
















































และเป็นที่ทราบกันดีของนักวิจัยว่า
















































การศึกษาหาคำตอบเกี่ยวกับประชากรบางครั้งสุดวิสัยที่จะกระทำโดยการศึกษาทุก

































































































สมาชิกของประชากรหรือถ้าจะกระทำได้ก็ไม่มีความจำเป็นใด

































































































ที่จะต้องลงทุนให้สิ้นเปลืองในการกระทำเช่นนั้น
















































ผู้วิจัยจะใช้การศึกษาจากตัวอย่างที่ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรและเมื่อผลการศึกษาจากตัวอย่างเป็นเช่นไร
















































ก็จะสรุปว่าประชากรจะเป็นเช่นนั้นด้วย
















































ด้วยเหตุนี้การศึกษาประชากรตัวแปรอิสระในงานวิจัยเชิงทดลอง
















































ผู้วิจัยก็จะทำการศึกษาจากตัวอย่างตัวแปรอิสระ
















































(Independent Variable Sample)
















































ซึ่งตัวอย่างตัวแปรอิสระดังกล่าวนี้จะได้มาด้วย
















































3 วิธี ได้แก่ 1.
















































ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการกำหนด
















































2.
















































ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการสุ่ม
















































3.
















































ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการผสม
















































แต่ละวิธีมีลักษณะดังนี้






















































































































































































































































  1. ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการกำหนด

















































    สมมติว่าประชากรตัวแปรอิสระคือ A
















































    โดยที่ประกอบด้วยสมาชิก a1, a2,
















































    a3,
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved