บทความวิจัย

- thaied

Current Record:

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 71
ชื่อบทความ(title) การใช้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลองกับการหาค่าอัตราส่วน เอฟ ที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ชื่อผู้เขียน รัตนะ บัวสนธ์
เนื้อหา(content)

เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งจนกระทั่งอาจจะกล่าวได้ว่าขาดเสียมิได้เลยสำหรับงานวิจัยที่เรียกกันว่า


"เชิงปริมาณ"


ก็คือการใช้เทคนิคทางสถิติมาช่วยในการตอบคำถามการวิจัย


ทั้งนี้


เพื่อให้คำตอบต่อคำถามนั้นเป็นไปอย่างรัดกุมและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น


(แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้างานวิจัยใด

หากขาดสถิติเสียแล้วจะด้อยคุณค่า


ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือน้อยลง)


กล่าวคือ


สำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง


ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมาทำการศึกษาและเกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมุติฐานนั้น


วิธีการทางสถิติที่ต้องใช้ควบคู่กันเสมอก็ได้แก่สถิติอ้างอิงและหนึ่งในหลาย

เทคนิคของสถิติอ้างอิงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น


การวิเคราะห์ความแปรปรวนนับว่าถูกใช้บ่อยที่สุด


แต่กระนั้นก็ตามการนำเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปวนมาใช้ในงานวิจัยก็จะต้องตระหนักระมัดระวังเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้เสมอ


โดยเฉพาะการนำมาใช้ในงานวิจัยเชิงทดลอง


ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะได้อภิปรายถึงสิ่งที่ควรตระหนักกรณีหนึ่งในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อนำมาใช้กับงานวิจัยเชิงทดลองคือ


"การได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง"


โดยจะอภิปรายเริ่มจากความหมายและความสำคัญของการได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง


ความสัมพันธ์ของการได้ตัวแปรกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน


การหาค่าคาดหวังกำลังสองเฉลี่ยและค่าอัตราส่วน


เอฟ ที่ถูกต้องตามลำดับดังนี้


เข้าเรื่อง


ความหมายและความสำคัญของการได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง

ในการวิจัยใด ๆ


ก็ตามแท้ที่จริงแล้วเป็นความพยายามของนักวิจัยในการหาข้อเท็จจริง


โดยให้มีข้อเท็จน้อยที่สุดเกี่ยวกับตัวแปรนั่นเอง


ซึ่งตัวแปรดังกล่าวนี้ถ้าเรียกให้ชัดลงไปก็คือประชากรตัวแปร


(Variable Population) หมายถึง


ตัวแปรอิสระซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเป็นตัวแปรย่อย


ตัวอย่างเช่น วิธีสอน


เป็นประชากรตัวแปร ประกอบด้วย


วิธีสอนแบบต่าง ๆ เช่น


วิธีสอนแบบบรรยาย


วิธีสอนแบบอภิปราย


วิธีสอนแบบนำทาง ฯลฯ


และเป็นที่ทราบกันดีของนักวิจัยว่า


การศึกษาหาคำตอบเกี่ยวกับประชากรบางครั้งสุดวิสัยที่จะกระทำโดยการศึกษาทุก

สมาชิกของประชากรหรือถ้าจะกระทำได้ก็ไม่มีความจำเป็นใด

ที่จะต้องลงทุนให้สิ้นเปลืองในการกระทำเช่นนั้น


ผู้วิจัยจะใช้การศึกษาจากตัวอย่างที่ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรและเมื่อผลการศึกษาจากตัวอย่างเป็นเช่นไร


ก็จะสรุปว่าประชากรจะเป็นเช่นนั้นด้วย


ด้วยเหตุนี้การศึกษาประชากรตัวแปรอิสระในงานวิจัยเชิงทดลอง


ผู้วิจัยก็จะทำการศึกษาจากตัวอย่างตัวแปรอิสระ


(Independent Variable Sample)


ซึ่งตัวอย่างตัวแปรอิสระดังกล่าวนี้จะได้มาด้วย


3 วิธี ได้แก่ 1.


ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการกำหนด


2.


ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการสุ่ม


3.


ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการผสม


แต่ละวิธีมีลักษณะดังนี้
  1. ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการกำหนด    สมมติว่าประชากรตัวแปรอิสระคือ A


    โดยที่ประกอบด้วยสมาชิก a1, a2,


    a3,
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved