บทความวิจัย

- thaied

Current Record:

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 71
ชื่อบทความ(title) การใช้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลองกับการหาค่าอัตราส่วน เอฟ ที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ชื่อผู้เขียน รัตนะ บัวสนธ์
เนื้อหา(content)

เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งจนกระทั่งอาจจะกล่าวได้ว่าขาดเสียมิได้เลยสำหรับงานวิจัยที่เรียกกันว่า
"เชิงปริมาณ"
ก็คือการใช้เทคนิคทางสถิติมาช่วยในการตอบคำถามการวิจัย
ทั้งนี้
เพื่อให้คำตอบต่อคำถามนั้นเป็นไปอย่างรัดกุมและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
(แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้างานวิจัยใด

หากขาดสถิติเสียแล้วจะด้อยคุณค่า
ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือน้อยลง)
กล่าวคือ
สำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมาทำการศึกษาและเกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมุติฐานนั้น
วิธีการทางสถิติที่ต้องใช้ควบคู่กันเสมอก็ได้แก่สถิติอ้างอิงและหนึ่งในหลาย

เทคนิคของสถิติอ้างอิงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น
การวิเคราะห์ความแปรปรวนนับว่าถูกใช้บ่อยที่สุด
แต่กระนั้นก็ตามการนำเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปวนมาใช้ในงานวิจัยก็จะต้องตระหนักระมัดระวังเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้เสมอ
โดยเฉพาะการนำมาใช้ในงานวิจัยเชิงทดลอง
ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะได้อภิปรายถึงสิ่งที่ควรตระหนักกรณีหนึ่งในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อนำมาใช้กับงานวิจัยเชิงทดลองคือ
"การได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง"
โดยจะอภิปรายเริ่มจากความหมายและความสำคัญของการได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง
ความสัมพันธ์ของการได้ตัวแปรกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
การหาค่าคาดหวังกำลังสองเฉลี่ยและค่าอัตราส่วน
เอฟ ที่ถูกต้องตามลำดับดังนี้
เข้าเรื่อง
ความหมายและความสำคัญของการได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง

ในการวิจัยใด ๆ
ก็ตามแท้ที่จริงแล้วเป็นความพยายามของนักวิจัยในการหาข้อเท็จจริง
โดยให้มีข้อเท็จน้อยที่สุดเกี่ยวกับตัวแปรนั่นเอง
ซึ่งตัวแปรดังกล่าวนี้ถ้าเรียกให้ชัดลงไปก็คือประชากรตัวแปร
(Variable Population) หมายถึง
ตัวแปรอิสระซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเป็นตัวแปรย่อย
ตัวอย่างเช่น วิธีสอน
เป็นประชากรตัวแปร ประกอบด้วย
วิธีสอนแบบต่าง ๆ เช่น
วิธีสอนแบบบรรยาย
วิธีสอนแบบอภิปราย
วิธีสอนแบบนำทาง ฯลฯ
และเป็นที่ทราบกันดีของนักวิจัยว่า
การศึกษาหาคำตอบเกี่ยวกับประชากรบางครั้งสุดวิสัยที่จะกระทำโดยการศึกษาทุก

สมาชิกของประชากรหรือถ้าจะกระทำได้ก็ไม่มีความจำเป็นใด

ที่จะต้องลงทุนให้สิ้นเปลืองในการกระทำเช่นนั้น
ผู้วิจัยจะใช้การศึกษาจากตัวอย่างที่ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรและเมื่อผลการศึกษาจากตัวอย่างเป็นเช่นไร
ก็จะสรุปว่าประชากรจะเป็นเช่นนั้นด้วย
ด้วยเหตุนี้การศึกษาประชากรตัวแปรอิสระในงานวิจัยเชิงทดลอง
ผู้วิจัยก็จะทำการศึกษาจากตัวอย่างตัวแปรอิสระ
(Independent Variable Sample)
ซึ่งตัวอย่างตัวแปรอิสระดังกล่าวนี้จะได้มาด้วย
3 วิธี ได้แก่ 1.
ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการกำหนด
2.
ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการสุ่ม
3.
ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการผสม
แต่ละวิธีมีลักษณะดังนี้


  1. ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการกำหนด

    สมมติว่าประชากรตัวแปรอิสระคือ A
    โดยที่ประกอบด้วยสมาชิก a1, a2,
    a3,
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved