บทความวิจัย

- thaied

Current Record:

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 71
ชื่อบทความ(title) การใช้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลองกับการหาค่าอัตราส่วน เอฟ ที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ชื่อผู้เขียน รัตนะ บัวสนธ์
เนื้อหา(content)

เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งจนกระทั่งอาจจะกล่าวได้ว่าขาดเสียมิได้เลยสำหรับงานวิจัยที่เรียกกันว่า

"เชิงปริมาณ"

ก็คือการใช้เทคนิคทางสถิติมาช่วยในการตอบคำถามการวิจัย

ทั้งนี้

เพื่อให้คำตอบต่อคำถามนั้นเป็นไปอย่างรัดกุมและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

(แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้างานวิจัยใดหากขาดสถิติเสียแล้วจะด้อยคุณค่า

ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือน้อยลง)

กล่าวคือ

สำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมาทำการศึกษาและเกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมุติฐานนั้น

วิธีการทางสถิติที่ต้องใช้ควบคู่กันเสมอก็ได้แก่สถิติอ้างอิงและหนึ่งในหลายเทคนิคของสถิติอ้างอิงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น

การวิเคราะห์ความแปรปรวนนับว่าถูกใช้บ่อยที่สุด

แต่กระนั้นก็ตามการนำเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปวนมาใช้ในงานวิจัยก็จะต้องตระหนักระมัดระวังเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้เสมอ

โดยเฉพาะการนำมาใช้ในงานวิจัยเชิงทดลอง

ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะได้อภิปรายถึงสิ่งที่ควรตระหนักกรณีหนึ่งในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อนำมาใช้กับงานวิจัยเชิงทดลองคือ

"การได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง"

โดยจะอภิปรายเริ่มจากความหมายและความสำคัญของการได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง

ความสัมพันธ์ของการได้ตัวแปรกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน

การหาค่าคาดหวังกำลังสองเฉลี่ยและค่าอัตราส่วน

เอฟ ที่ถูกต้องตามลำดับดังนี้เข้าเรื่องความหมายและความสำคัญของการได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลอง

ในการวิจัยใด ๆ

ก็ตามแท้ที่จริงแล้วเป็นความพยายามของนักวิจัยในการหาข้อเท็จจริง

โดยให้มีข้อเท็จน้อยที่สุดเกี่ยวกับตัวแปรนั่นเอง

ซึ่งตัวแปรดังกล่าวนี้ถ้าเรียกให้ชัดลงไปก็คือประชากรตัวแปร

(Variable Population) หมายถึง

ตัวแปรอิสระซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเป็นตัวแปรย่อย

ตัวอย่างเช่น วิธีสอน

เป็นประชากรตัวแปร ประกอบด้วย

วิธีสอนแบบต่าง ๆ เช่น

วิธีสอนแบบบรรยาย

วิธีสอนแบบอภิปราย

วิธีสอนแบบนำทาง ฯลฯ

และเป็นที่ทราบกันดีของนักวิจัยว่า

การศึกษาหาคำตอบเกี่ยวกับประชากรบางครั้งสุดวิสัยที่จะกระทำโดยการศึกษาทุกสมาชิกของประชากรหรือถ้าจะกระทำได้ก็ไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องลงทุนให้สิ้นเปลืองในการกระทำเช่นนั้น

ผู้วิจัยจะใช้การศึกษาจากตัวอย่างที่ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรและเมื่อผลการศึกษาจากตัวอย่างเป็นเช่นไร

ก็จะสรุปว่าประชากรจะเป็นเช่นนั้นด้วย

ด้วยเหตุนี้การศึกษาประชากรตัวแปรอิสระในงานวิจัยเชิงทดลอง

ผู้วิจัยก็จะทำการศึกษาจากตัวอย่างตัวแปรอิสระ

(Independent Variable Sample)

ซึ่งตัวอย่างตัวแปรอิสระดังกล่าวนี้จะได้มาด้วย

3 วิธี ได้แก่ 1.

ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการกำหนด

2.

ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการสุ่ม

3.

ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการผสม

แต่ละวิธีมีลักษณะดังนี้  1. ได้ตัวอย่างตัวแปรอิสระโดยการกำหนด


    สมมติว่าประชากรตัวแปรอิสระคือ A

    โดยที่ประกอบด้วยสมาชิก a1, a2,

    a3,
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved