บทความวิจัย

- thaied

Current Record:คุณค่าของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นคุณประโยชน์ที่เกิดกับตัวบุคคล

แต่คุณค่าที่แท้จริงของรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น

อยู่ที่ตัวรายงานการวิจัยฉบับนั้นเอง

เพราะรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพของตัวผู้วัยและรายงานการวิจัยฉบับนั้นนั่นเองClick to minimize this section Details

ลำดับที่ 61
ชื่อบทความ(title) รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ชื่อผู้เขียน นงลักษณ์ วิรัชชัย
เนื้อหา(content)

รายงานการวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ

4 ส่วน คือ บทนำ วรรณคดี หรือเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีดำเนินการวิจัยและผลการวิจัยสำหรับผู้เริ่มทำการวิจัยเป็นครั้งแรกหลังจากได้ปัญหาวิจัยแล้ว

การจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนับเป็นขั้นตอนสำคัญและยุ่งยากมาก

เมื่อนิสิตบัณฑิตศึกษาไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ว่าจะดำเนินการจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างไร

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์บางท่านอาจจะตอบนิสิตง่าย

ๆ ว่า

เธอควรจะไปห้องสมุดค้นหาตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยมาอ่าน

แล้วสรุปความ

แล้วนำมาเรียบเรียบให้ได้ความต่อเนื่องกันให้ได้เป็นสมมติฐานวิจัย"

การให้คำปรึกษาแนะนำดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้รายงานเอกสารหรือวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของนิสิต

หรือผู้เริ่มทำวิจัยไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น

และส่งผลกระทบถึงคุณภาพของรายงานการวิจัยทั้งฉบับด้วย

ถึงแม้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

แต่ในตำราว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัยทั่วไปจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการเขียนรายงาน

และการปริทรรศน์เอกสารวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยน้อยมาก

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาวงการวิจัยตื่นตัวเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัย

โดยเฉพาะการสังเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน

(meta analysis) มากขึ้น

จึงเริ่มมีผู้นำหลักการสังเคราะห์งานวิจัยมารวบรวมเป็นแนวทางสำหรับการเขียนรายงานวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากขึ้น

บทความเรื่องนี้ผู้เขียนจึงนำหลักการสังเคราะห์งานวิจัยมาผนวกกับการปริทรรศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นำเสนอสาระเป็น 4 ตอน คือ 1)

ความจำเป็นที่ต้องมีรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

2)

วัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

3)

การจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

และ 4)

คุณค่าของรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 1. ความจำเป็นต้องมีรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


  มวลวิทยาการทั้งหลายในโลกล้วนเป็นผลมาจากการสั่งสมความรู้และข้อเท็จจริงซึ่งได้จากกระบวนการแสวงหาความรู้รูปแบบต่าง  การวิจัยนับเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงด้วยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่มีระบบ

  และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์ทุกสาขา

  การปริทรรศน์เอกสารสารและงานวิจัย

  จึงมีบทบาทสำคัญในการสั่งสมความรู้และข้อเท็จจริงที่ได้จากเอกสาร

  และงานวิจัยในอดีต

  ทำให้เห็นภาพรวมขององค์ความรู้

  และเห็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป

  นักวิชาการและนักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยในฐานะเป็นแหล่งวิทยาการและเป็นเครื่องมือ

  กระตุ้นให้เกิดการวิจัยใหม่ ๆ

  ช่วยขยายขอบเขตองค์ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

  จึงได้ผลิตผลงานที่เป็นการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น

  ผลงานดังกล่าวจะหาอ่านได้จากบทความที่ลงในวารสาร

  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปริทรรศน์โดยเฉพาะ

  เช่น Review of Educational Research Psychological Bulletin และ Harvard

  Education เป็นต้น

  การปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัย

  นอกจากจะเสนอเป็นรายงานวิชาการจบในตัวของมันเอง

  ดังที่ปรากฏในวารสารปริทรรศน์ต่าง

  ๆ แล้ว

  นักวิจัยที่ทำการวิจัยทุกคนต้องนำเสนอรายงานการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัย

  ของตนด้วย

  โดยนำเสนอในส่วนของวรรณคดีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

  รายงานการวิจัยในส่วนนี้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้และข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว

  จากเอกสารและงานวิจัยในอดีตเข้ากับความรู้และข้อเท็จจริงที่จะได้จากการวิจัยที่นักวิจัยทำขึ้น

  ดังนั้นหากรายงานการวิจัยขาดเนื้อหาสาระในส่วนรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

  หรือรายงานในส่วนนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์

  จะมีผลทำให้รายงานการวิจัยฉบับนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการสั่งสมความรู้และไม่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาการ

  ในทางตรงกันข้ามหากรายงานการวิจัยมีเนื้อหาสาระในส่วนรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างถูกต้องสมบูรณ์

  รายงานการวิจัยนั้นย่อมมีส่วนเพิ่มเติมความรู้และข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ยิ่ง

  และเป็นรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 2. วัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


  ในการจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น

  นักวิจัยจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้แจ่มชัด

  หากนักวิจัยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

  รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะมีเนื้อหาสาระไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็น

  วัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในแต่ละเรื่องไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวกัน

  นักวิจัยจ้องพิจารณาด้วยตนเองว่ามีเป้าหมายอย่างไร

  วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้

  ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากการวิจัยทุกรูปแบบรวม

  5 ข้อ

  นักวิจัยควรพิจารณาว่าการวิจัยของตนควรกำหนดวัตถุประสงค์ตามข้อใด

  หรือควรจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ตามรายการนี้หมดทุกข้อ


  1. เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงสภาพที่เป็นปัญหาทางสังคมที่จะต้องทำการวิจัย

   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้

   เป็นการปริทรรศน์เอกสาร

   และงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพที่เป็นปัญหาทางสังคมว่ามีอะไรที่เป็นความทุกข์ยาก

   ความเดือดร้อย ต้องการแก้ไข

   ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังคมนั้นอย่างไร

   การดำเนินการตามนโยบายช่วยลดปัญหาลงได้บ้างหรือไม่

   ยังต้องการทราบข้อเท็จจริงในส่วนใด

   ผลที่ได้จากรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ยังใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลในการเขียนรายงานการวิจัย

   หัวข้อความเป็นมา

   และความสำคัญของปัญหาวิจัยได้อีกด้วย


  2. เพื่อให้นักวิจัยกำหนดปัญหาวิจัยได้ชัดเจน

   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยให้ได้ข้อมูลว่า

   เรื่องที่นักวิจัยสนใจจะทำการวิจัยนั้นมีผู้ทำการวิจัยไปแล้วบ้างหรือไม่

   ถ้ามีได้ผลเป็นอย่างไร

   ตอบปัญหาวิจัยได้ครบถ้วนหมดทุกประเด็นแล้ว

   หรือยังเหลือคำถามวิจัยที่จะต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปอีก

   คำถามวิจัยเหล่านั้นมีคุณค่าพอที่จะทำการวิจัยต่อไปหรือไม่อย่างไร

   ผลที่ได้จากรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้จะช่วยใหันักวิจัยตั้งคำถามวิจัยได้เหมาะสม

   ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยในอดีต

   และช่วยให้นักวิจัยเห็นความสำคัญของงานวิจัยของตนว่าจะมีส่วนขยายขอบเขตองค์ความรู้ได้ในจุดใดรวมทั้งเห็นความเชื่อมโยง

   ระหว่างงานวิจัยของตนกับงานวิจัยในอดีตได้ชัดเจน


  3. เพื่อให้นักวิจัยพัฒนากรอบความคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย

   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิด

   แล้วนำเสนอในเชิงเปรียบเทียบ

   สังเคราะห์ให้ได้กรอบความคิดในการวิจัยเป็นภาพกว้าง

   ๆ ในตอนแรก

   จากนั้นนักวิจัยต้องปริทรรศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการให้คำนิยามของตัวแปรที่จะศึกษา

   และการกำหนดสมมติฐานวิจัย

   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นักวิจัยใช้กำหนดนิยามปฏิบัติการสำหรับตัวแปรและสมมติฐานวิจัยต่อไป

   ผลจากการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้จะได้สมมติฐานวิจัยที่มีพื้นฐานทฤษฎีและงานวิจัย

   ในอดีตรองรับอย่างสมบูรณ์

   นิยามปฏิบัติการของตัวแปรสำหรับการวิจัยที่มีความถูกต้องเหมาะสม


  4. เพื่อให้นักวิจัยได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินการวิจัย

   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ส่วนใหญ่เป็นการปริทรรศน์รายงานการวิจัยในอดีตว่ามีแผนแบบ

   การวิจัยเหมาะสมหรือไม่

   วิธีดำเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอนมีจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง

   ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการปริทรรศน์จะช่วยให้นักวิจัยตัดสินใจได้ว่า

   ในการวิจัยที่ตนจะทำขึ้นใหม่นั้น

   ควรใช้แผนแบบการวิจัยชนิดใด

   และควรดำเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอนอย่างไร

   จึงจะไม่มีข้อบกพร่องอย่างที่เกิดขึ้นกับงานวิจัยในอดีต

   ผลที่ได้จากรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้

   นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โครงการวิจัยที่นักวิจัยจะทำให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นกว่างานวิจัยในอดีต


  5. เพื่อให้นักวิจัยอภิปรายผลการวิจัยและทราบถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

   เมื่อนักวิจัยนำสาระจากการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง

   4 ข้อข้างต้นมาประมวลเข้าด้วยกัน

   แล้วนำไปใช้ในการอภิปรายผลการวิจัยว่า

   ผลการวิจัยของตนแตกต่างหรือสอดคล้องกับกรอบความคิดตามทฤษฎี

   ปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานวิจัย

   ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาทางสังคมอย่างไร

   จะทำให้นักวิจัยทราบว่า

   การวิจัยของตนเป็นประโยชน์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติอย่างไร

   จากวัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยข้างต้น

   จะเห็นได้ว่าหากนักวิจัยจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ครบตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

   นักวิจัยจะได้แนวทางในการดำเนินการวิจัยของตนโดยสมบูรณ์

   ในทางปฏิบัตินักวิจัยอาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพียงบางข้อที่ตนเห็นว่าสำคัญเท่านั้นก็ได้

   ไม่จำเป็นต้องดำเนินการครบทุกข้อ

   ในบางกรณีที่ไม่สามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยได้

   ก็อาจตัดการเสนอรายงานตามวัตถุประสงค์ส่วนนั้นไปก็ได้

   เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ทั้ง

   5 ข้อ

   จะเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนสำคัญของงานวิจัย

   3 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี

   ระเบียบวิธีวิจัย และผลการวิจัย

   นักวิจัยชื่อ Cooper

   จึงจัดแบ่งประเภทของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกเป็น

   3 ประเภท (cooper, H.M., 1984) ดังต่อไปนี้   1. การปริทรรศน์ทฤษฎี

    (theoretical review) เป็นการเสนอความหมาย

    ธรรมชาติ และลักษณะของตัวแปร

    ทฤษฎีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผลสรุป(summary)

คุณค่าของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นคุณประโยชน์ที่เกิดกับตัวบุคคล

แต่คุณค่าที่แท้จริงของรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น

อยู่ที่ตัวรายงานการวิจัยฉบับนั้นเอง

เพราะรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพของตัวผู้วัยและรายงานการวิจัยฉบับนั้นนั่นเองเอกสารอ้างอิง(reference)
 1. มณี ศิริชัยรัตน์. การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาเรื่องโรคเอดส์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535.
 2. ละเมียด รักษ์เผ่า. รูปแบบการสอนเป็นกลุ่มที่ให้ผลการเรียนใกล้เคียงกับผลการสอนแบบครูหนึ่งคนต่อนักเรียนหนึ่งคน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528.
 3. ศักดิ์ชัย คีรีศรี. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
 4. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. การเสนอเค้าโครงการวิจัยที่เข้ามาตรฐาน. เอกสารประกอบการ อบรมการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524.

Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved