บทความวิจัย

- thaied

Current Record:
คุณค่าของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นคุณประโยชน์ที่เกิดกับตัวบุคคล


แต่คุณค่าที่แท้จริงของรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น


อยู่ที่ตัวรายงานการวิจัยฉบับนั้นเอง


เพราะรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพของตัวผู้วัยและรายงานการวิจัยฉบับนั้นนั่นเอง
Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 61
ชื่อบทความ(title) รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ชื่อผู้เขียน นงลักษณ์ วิรัชชัย
เนื้อหา(content)

รายงานการวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ


4 ส่วน คือ บทนำ วรรณคดี หรือเอกสาร


และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


วิธีดำเนินการวิจัยและผลการวิจัยสำหรับผู้เริ่มทำการวิจัยเป็นครั้งแรกหลังจากได้ปัญหาวิจัยแล้ว


การจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนับเป็นขั้นตอนสำคัญและยุ่งยากมาก


เมื่อนิสิตบัณฑิตศึกษาไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ว่าจะดำเนินการจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างไร


อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์บางท่านอาจจะตอบนิสิตง่าย


ๆ ว่า


เธอควรจะไปห้องสมุดค้นหาตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยมาอ่าน


แล้วสรุปความ


แล้วนำมาเรียบเรียบให้ได้ความต่อเนื่องกันให้ได้เป็นสมมติฐานวิจัย"


การให้คำปรึกษาแนะนำดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้รายงานเอกสารหรือวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของนิสิต


หรือผู้เริ่มทำวิจัยไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น


และส่งผลกระทบถึงคุณภาพของรายงานการวิจัยทั้งฉบับด้วย


ถึงแม้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


แต่ในตำราว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัยทั่วไปจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการเขียนรายงาน


และการปริทรรศน์เอกสารวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยน้อยมาก


ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาวงการวิจัยตื่นตัวเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัย


โดยเฉพาะการสังเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน


(meta analysis) มากขึ้น


จึงเริ่มมีผู้นำหลักการสังเคราะห์งานวิจัยมารวบรวมเป็นแนวทางสำหรับการเขียนรายงานวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากขึ้น


บทความเรื่องนี้ผู้เขียนจึงนำหลักการสังเคราะห์งานวิจัยมาผนวกกับการปริทรรศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


นำเสนอสาระเป็น 4 ตอน คือ 1)


ความจำเป็นที่ต้องมีรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


2)


วัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


3)


การจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


และ 4)


คุณค่าของรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


 1. ความจำเป็นต้องมีรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  มวลวิทยาการทั้งหลายในโลกล้วนเป็นผลมาจากการสั่งสมความรู้และข้อเท็จจริงซึ่งได้จากกระบวนการแสวงหาความรู้รูปแบบต่าง

  การวิจัยนับเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงด้วยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่มีระบบ


  และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์ทุกสาขา


  การปริทรรศน์เอกสารสารและงานวิจัย


  จึงมีบทบาทสำคัญในการสั่งสมความรู้และข้อเท็จจริงที่ได้จากเอกสาร


  และงานวิจัยในอดีต


  ทำให้เห็นภาพรวมขององค์ความรู้


  และเห็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป


  นักวิชาการและนักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยในฐานะเป็นแหล่งวิทยาการและเป็นเครื่องมือ


  กระตุ้นให้เกิดการวิจัยใหม่ ๆ


  ช่วยขยายขอบเขตองค์ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


  จึงได้ผลิตผลงานที่เป็นการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น


  ผลงานดังกล่าวจะหาอ่านได้จากบทความที่ลงในวารสาร


  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปริทรรศน์โดยเฉพาะ


  เช่น Review of Educational Research Psychological Bulletin และ Harvard


  Education เป็นต้น

  การปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัย


  นอกจากจะเสนอเป็นรายงานวิชาการจบในตัวของมันเอง


  ดังที่ปรากฏในวารสารปริทรรศน์ต่าง


  ๆ แล้ว


  นักวิจัยที่ทำการวิจัยทุกคนต้องนำเสนอรายงานการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัย


  ของตนด้วย


  โดยนำเสนอในส่วนของวรรณคดีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


  รายงานการวิจัยในส่วนนี้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้และข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว


  จากเอกสารและงานวิจัยในอดีตเข้ากับความรู้และข้อเท็จจริงที่จะได้จากการวิจัยที่นักวิจัยทำขึ้น


  ดังนั้นหากรายงานการวิจัยขาดเนื้อหาสาระในส่วนรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


  หรือรายงานในส่วนนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์


  จะมีผลทำให้รายงานการวิจัยฉบับนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการสั่งสมความรู้และไม่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาการ


  ในทางตรงกันข้ามหากรายงานการวิจัยมีเนื้อหาสาระในส่วนรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างถูกต้องสมบูรณ์


  รายงานการวิจัยนั้นย่อมมีส่วนเพิ่มเติมความรู้และข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ยิ่ง


  และเป็นรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2. วัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  ในการจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น


  นักวิจัยจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้แจ่มชัด


  หากนักวิจัยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน


  รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะมีเนื้อหาสาระไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็น


  วัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในแต่ละเรื่องไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวกัน


  นักวิจัยจ้องพิจารณาด้วยตนเองว่ามีเป้าหมายอย่างไร


  วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้


  ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากการวิจัยทุกรูปแบบรวม


  5 ข้อ


  นักวิจัยควรพิจารณาว่าการวิจัยของตนควรกำหนดวัตถุประสงค์ตามข้อใด


  หรือควรจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ตามรายการนี้หมดทุกข้อ  1. เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงสภาพที่เป็นปัญหาทางสังคมที่จะต้องทำการวิจัย


   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้


   เป็นการปริทรรศน์เอกสาร


   และงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพที่เป็นปัญหาทางสังคมว่ามีอะไรที่เป็นความทุกข์ยาก


   ความเดือดร้อย ต้องการแก้ไข


   ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังคมนั้นอย่างไร


   การดำเนินการตามนโยบายช่วยลดปัญหาลงได้บ้างหรือไม่


   ยังต้องการทราบข้อเท็จจริงในส่วนใด


   ผลที่ได้จากรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ยังใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลในการเขียนรายงานการวิจัย


   หัวข้อความเป็นมา


   และความสำคัญของปัญหาวิจัยได้อีกด้วย  2. เพื่อให้นักวิจัยกำหนดปัญหาวิจัยได้ชัดเจน


   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยให้ได้ข้อมูลว่า


   เรื่องที่นักวิจัยสนใจจะทำการวิจัยนั้นมีผู้ทำการวิจัยไปแล้วบ้างหรือไม่


   ถ้ามีได้ผลเป็นอย่างไร


   ตอบปัญหาวิจัยได้ครบถ้วนหมดทุกประเด็นแล้ว


   หรือยังเหลือคำถามวิจัยที่จะต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปอีก


   คำถามวิจัยเหล่านั้นมีคุณค่าพอที่จะทำการวิจัยต่อไปหรือไม่อย่างไร


   ผลที่ได้จากรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้จะช่วยใหันักวิจัยตั้งคำถามวิจัยได้เหมาะสม


   ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยในอดีต


   และช่วยให้นักวิจัยเห็นความสำคัญของงานวิจัยของตนว่าจะมีส่วนขยายขอบเขตองค์ความรู้ได้ในจุดใดรวมทั้งเห็นความเชื่อมโยง


   ระหว่างงานวิจัยของตนกับงานวิจัยในอดีตได้ชัดเจน  3. เพื่อให้นักวิจัยพัฒนากรอบความคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย


   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิด


   แล้วนำเสนอในเชิงเปรียบเทียบ


   สังเคราะห์ให้ได้กรอบความคิดในการวิจัยเป็นภาพกว้าง


   ๆ ในตอนแรก


   จากนั้นนักวิจัยต้องปริทรรศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการให้คำนิยามของตัวแปรที่จะศึกษา


   และการกำหนดสมมติฐานวิจัย


   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นักวิจัยใช้กำหนดนิยามปฏิบัติการสำหรับตัวแปรและสมมติฐานวิจัยต่อไป


   ผลจากการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้จะได้สมมติฐานวิจัยที่มีพื้นฐานทฤษฎีและงานวิจัย


   ในอดีตรองรับอย่างสมบูรณ์


   นิยามปฏิบัติการของตัวแปรสำหรับการวิจัยที่มีความถูกต้องเหมาะสม  4. เพื่อให้นักวิจัยได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินการวิจัย


   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ส่วนใหญ่เป็นการปริทรรศน์รายงานการวิจัยในอดีตว่ามีแผนแบบ


   การวิจัยเหมาะสมหรือไม่


   วิธีดำเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอนมีจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง


   ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการปริทรรศน์จะช่วยให้นักวิจัยตัดสินใจได้ว่า


   ในการวิจัยที่ตนจะทำขึ้นใหม่นั้น


   ควรใช้แผนแบบการวิจัยชนิดใด


   และควรดำเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอนอย่างไร


   จึงจะไม่มีข้อบกพร่องอย่างที่เกิดขึ้นกับงานวิจัยในอดีต


   ผลที่ได้จากรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้


   นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โครงการวิจัยที่นักวิจัยจะทำให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นกว่างานวิจัยในอดีต  5. เพื่อให้นักวิจัยอภิปรายผลการวิจัยและทราบถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย


   เมื่อนักวิจัยนำสาระจากการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง


   4 ข้อข้างต้นมาประมวลเข้าด้วยกัน


   แล้วนำไปใช้ในการอภิปรายผลการวิจัยว่า


   ผลการวิจัยของตนแตกต่างหรือสอดคล้องกับกรอบความคิดตามทฤษฎี


   ปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานวิจัย


   ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาทางสังคมอย่างไร


   จะทำให้นักวิจัยทราบว่า


   การวิจัยของตนเป็นประโยชน์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติอย่างไร


   จากวัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยข้างต้น


   จะเห็นได้ว่าหากนักวิจัยจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ครบตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ


   นักวิจัยจะได้แนวทางในการดำเนินการวิจัยของตนโดยสมบูรณ์


   ในทางปฏิบัตินักวิจัยอาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพียงบางข้อที่ตนเห็นว่าสำคัญเท่านั้นก็ได้


   ไม่จำเป็นต้องดำเนินการครบทุกข้อ


   ในบางกรณีที่ไม่สามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยได้


   ก็อาจตัดการเสนอรายงานตามวัตถุประสงค์ส่วนนั้นไปก็ได้

   เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ทั้ง


   5 ข้อ


   จะเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนสำคัญของงานวิจัย


   3 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี


   ระเบียบวิธีวิจัย และผลการวิจัย


   นักวิจัยชื่อ Cooper


   จึงจัดแบ่งประเภทของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกเป็น


   3 ประเภท (cooper, H.M., 1984) ดังต่อไปนี้
   1. การปริทรรศน์ทฤษฎี


ผลสรุป(summary)


คุณค่าของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นคุณประโยชน์ที่เกิดกับตัวบุคคล


แต่คุณค่าที่แท้จริงของรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น


อยู่ที่ตัวรายงานการวิจัยฉบับนั้นเอง


เพราะรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพของตัวผู้วัยและรายงานการวิจัยฉบับนั้นนั่นเอง
เอกสารอ้างอิง(reference)
 1. มณี ศิริชัยรัตน์. การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาเรื่องโรคเอดส์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535.
 2. ละเมียด รักษ์เผ่า. รูปแบบการสอนเป็นกลุ่มที่ให้ผลการเรียนใกล้เคียงกับผลการสอนแบบครูหนึ่งคนต่อนักเรียนหนึ่งคน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528.
 3. ศักดิ์ชัย คีรีศรี. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
 4. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. การเสนอเค้าโครงการวิจัยที่เข้ามาตรฐาน. เอกสารประกอบการ อบรมการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524.

Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved