บทความวิจัย

- thaied

Current Record:


คุณค่าของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นคุณประโยชน์ที่เกิดกับตัวบุคคล
แต่คุณค่าที่แท้จริงของรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น
อยู่ที่ตัวรายงานการวิจัยฉบับนั้นเอง
เพราะรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพของตัวผู้วัยและรายงานการวิจัยฉบับนั้นนั่นเอง


Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 61
ชื่อบทความ(title) รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ชื่อผู้เขียน นงลักษณ์ วิรัชชัย
เนื้อหา(content)

รายงานการวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ
4 ส่วน คือ บทนำ วรรณคดี หรือเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีดำเนินการวิจัยและผลการวิจัยสำหรับผู้เริ่มทำการวิจัยเป็นครั้งแรกหลังจากได้ปัญหาวิจัยแล้ว
การจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนับเป็นขั้นตอนสำคัญและยุ่งยากมาก
เมื่อนิสิตบัณฑิตศึกษาไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ว่าจะดำเนินการจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างไร
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์บางท่านอาจจะตอบนิสิตง่าย
ๆ ว่า
เธอควรจะไปห้องสมุดค้นหาตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยมาอ่าน
แล้วสรุปความ
แล้วนำมาเรียบเรียบให้ได้ความต่อเนื่องกันให้ได้เป็นสมมติฐานวิจัย"
การให้คำปรึกษาแนะนำดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้รายงานเอกสารหรือวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของนิสิต
หรือผู้เริ่มทำวิจัยไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น
และส่งผลกระทบถึงคุณภาพของรายงานการวิจัยทั้งฉบับด้วย
ถึงแม้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
แต่ในตำราว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัยทั่วไปจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการเขียนรายงาน
และการปริทรรศน์เอกสารวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยน้อยมาก
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาวงการวิจัยตื่นตัวเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัย
โดยเฉพาะการสังเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน
(meta analysis) มากขึ้น
จึงเริ่มมีผู้นำหลักการสังเคราะห์งานวิจัยมารวบรวมเป็นแนวทางสำหรับการเขียนรายงานวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากขึ้น
บทความเรื่องนี้ผู้เขียนจึงนำหลักการสังเคราะห์งานวิจัยมาผนวกกับการปริทรรศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นำเสนอสาระเป็น 4 ตอน คือ 1)
ความจำเป็นที่ต้องมีรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2)
วัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
3)
การจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และ 4)
คุณค่าของรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


 1. ความจำเป็นต้องมีรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

  มวลวิทยาการทั้งหลายในโลกล้วนเป็นผลมาจากการสั่งสมความรู้และข้อเท็จจริงซึ่งได้จากกระบวนการแสวงหาความรู้รูปแบบต่าง

  การวิจัยนับเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงด้วยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่มีระบบ
  และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์ทุกสาขา
  การปริทรรศน์เอกสารสารและงานวิจัย
  จึงมีบทบาทสำคัญในการสั่งสมความรู้และข้อเท็จจริงที่ได้จากเอกสาร
  และงานวิจัยในอดีต
  ทำให้เห็นภาพรวมขององค์ความรู้
  และเห็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป
  นักวิชาการและนักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยในฐานะเป็นแหล่งวิทยาการและเป็นเครื่องมือ
  กระตุ้นให้เกิดการวิจัยใหม่ ๆ
  ช่วยขยายขอบเขตองค์ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
  จึงได้ผลิตผลงานที่เป็นการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
  ผลงานดังกล่าวจะหาอ่านได้จากบทความที่ลงในวารสาร
  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปริทรรศน์โดยเฉพาะ
  เช่น Review of Educational Research Psychological Bulletin และ Harvard
  Education เป็นต้น

  การปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัย
  นอกจากจะเสนอเป็นรายงานวิชาการจบในตัวของมันเอง
  ดังที่ปรากฏในวารสารปริทรรศน์ต่าง
  ๆ แล้ว
  นักวิจัยที่ทำการวิจัยทุกคนต้องนำเสนอรายงานการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัย
  ของตนด้วย
  โดยนำเสนอในส่วนของวรรณคดีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
  รายงานการวิจัยในส่วนนี้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้และข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว
  จากเอกสารและงานวิจัยในอดีตเข้ากับความรู้และข้อเท็จจริงที่จะได้จากการวิจัยที่นักวิจัยทำขึ้น
  ดังนั้นหากรายงานการวิจัยขาดเนื้อหาสาระในส่วนรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
  หรือรายงานในส่วนนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์
  จะมีผลทำให้รายงานการวิจัยฉบับนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการสั่งสมความรู้และไม่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาการ
  ในทางตรงกันข้ามหากรายงานการวิจัยมีเนื้อหาสาระในส่วนรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างถูกต้องสมบูรณ์
  รายงานการวิจัยนั้นย่อมมีส่วนเพิ่มเติมความรู้และข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ยิ่ง
  และเป็นรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2. วัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

  ในการจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น
  นักวิจัยจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้แจ่มชัด
  หากนักวิจัยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
  รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะมีเนื้อหาสาระไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็น
  วัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในแต่ละเรื่องไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวกัน
  นักวิจัยจ้องพิจารณาด้วยตนเองว่ามีเป้าหมายอย่างไร
  วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้
  ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากการวิจัยทุกรูปแบบรวม
  5 ข้อ
  นักวิจัยควรพิจารณาว่าการวิจัยของตนควรกำหนดวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  หรือควรจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ตามรายการนี้หมดทุกข้อ

  1. เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงสภาพที่เป็นปัญหาทางสังคมที่จะต้องทำการวิจัย
   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้
   เป็นการปริทรรศน์เอกสาร
   และงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพที่เป็นปัญหาทางสังคมว่ามีอะไรที่เป็นความทุกข์ยาก
   ความเดือดร้อย ต้องการแก้ไข
   ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังคมนั้นอย่างไร
   การดำเนินการตามนโยบายช่วยลดปัญหาลงได้บ้างหรือไม่
   ยังต้องการทราบข้อเท็จจริงในส่วนใด
   ผลที่ได้จากรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ยังใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลในการเขียนรายงานการวิจัย
   หัวข้อความเป็นมา
   และความสำคัญของปัญหาวิจัยได้อีกด้วย

  2. เพื่อให้นักวิจัยกำหนดปัญหาวิจัยได้ชัดเจน
   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยให้ได้ข้อมูลว่า
   เรื่องที่นักวิจัยสนใจจะทำการวิจัยนั้นมีผู้ทำการวิจัยไปแล้วบ้างหรือไม่
   ถ้ามีได้ผลเป็นอย่างไร
   ตอบปัญหาวิจัยได้ครบถ้วนหมดทุกประเด็นแล้ว
   หรือยังเหลือคำถามวิจัยที่จะต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปอีก
   คำถามวิจัยเหล่านั้นมีคุณค่าพอที่จะทำการวิจัยต่อไปหรือไม่อย่างไร
   ผลที่ได้จากรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้จะช่วยใหันักวิจัยตั้งคำถามวิจัยได้เหมาะสม
   ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยในอดีต
   และช่วยให้นักวิจัยเห็นความสำคัญของงานวิจัยของตนว่าจะมีส่วนขยายขอบเขตองค์ความรู้ได้ในจุดใดรวมทั้งเห็นความเชื่อมโยง
   ระหว่างงานวิจัยของตนกับงานวิจัยในอดีตได้ชัดเจน

  3. เพื่อให้นักวิจัยพัฒนากรอบความคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย
   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นการปริทรรศน์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิด
   แล้วนำเสนอในเชิงเปรียบเทียบ
   สังเคราะห์ให้ได้กรอบความคิดในการวิจัยเป็นภาพกว้าง
   ๆ ในตอนแรก
   จากนั้นนักวิจัยต้องปริทรรศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการให้คำนิยามของตัวแปรที่จะศึกษา
   และการกำหนดสมมติฐานวิจัย
   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นักวิจัยใช้กำหนดนิยามปฏิบัติการสำหรับตัวแปรและสมมติฐานวิจัยต่อไป
   ผลจากการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้จะได้สมมติฐานวิจัยที่มีพื้นฐานทฤษฎีและงานวิจัย
   ในอดีตรองรับอย่างสมบูรณ์
   นิยามปฏิบัติการของตัวแปรสำหรับการวิจัยที่มีความถูกต้องเหมาะสม

  4. เพื่อให้นักวิจัยได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินการวิจัย
   การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ส่วนใหญ่เป็นการปริทรรศน์รายงานการวิจัยในอดีตว่ามีแผนแบบ
   การวิจัยเหมาะสมหรือไม่
   วิธีดำเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอนมีจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง
   ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการปริทรรศน์จะช่วยให้นักวิจัยตัดสินใจได้ว่า
   ในการวิจัยที่ตนจะทำขึ้นใหม่นั้น
   ควรใช้แผนแบบการวิจัยชนิดใด
   และควรดำเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอนอย่างไร
   จึงจะไม่มีข้อบกพร่องอย่างที่เกิดขึ้นกับงานวิจัยในอดีต
   ผลที่ได้จากรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้
   นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โครงการวิจัยที่นักวิจัยจะทำให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นกว่างานวิจัยในอดีต

  5. เพื่อให้นักวิจัยอภิปรายผลการวิจัยและทราบถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
   เมื่อนักวิจัยนำสาระจากการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง
   4 ข้อข้างต้นมาประมวลเข้าด้วยกัน
   แล้วนำไปใช้ในการอภิปรายผลการวิจัยว่า
   ผลการวิจัยของตนแตกต่างหรือสอดคล้องกับกรอบความคิดตามทฤษฎี
   ปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานวิจัย
   ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาทางสังคมอย่างไร
   จะทำให้นักวิจัยทราบว่า
   การวิจัยของตนเป็นประโยชน์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติอย่างไร
   จากวัตถุประสงค์ของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยข้างต้น
   จะเห็นได้ว่าหากนักวิจัยจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ครบตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
   นักวิจัยจะได้แนวทางในการดำเนินการวิจัยของตนโดยสมบูรณ์
   ในทางปฏิบัตินักวิจัยอาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพียงบางข้อที่ตนเห็นว่าสำคัญเท่านั้นก็ได้
   ไม่จำเป็นต้องดำเนินการครบทุกข้อ
   ในบางกรณีที่ไม่สามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยได้
   ก็อาจตัดการเสนอรายงานตามวัตถุประสงค์ส่วนนั้นไปก็ได้

   เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ทั้ง
   5 ข้อ
   จะเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนสำคัญของงานวิจัย
   3 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี
   ระเบียบวิธีวิจัย และผลการวิจัย
ผลสรุป(summary)
คุณค่าของการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นคุณประโยชน์ที่เกิดกับตัวบุคคล
แต่คุณค่าที่แท้จริงของรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น
อยู่ที่ตัวรายงานการวิจัยฉบับนั้นเอง
เพราะรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพของตัวผู้วัยและรายงานการวิจัยฉบับนั้นนั่นเอง


เอกสารอ้างอิง(reference)
 1. มณี ศิริชัยรัตน์. การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาเรื่องโรคเอดส์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535.
 2. ละเมียด รักษ์เผ่า. รูปแบบการสอนเป็นกลุ่มที่ให้ผลการเรียนใกล้เคียงกับผลการสอนแบบครูหนึ่งคนต่อนักเรียนหนึ่งคน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528.
 3. ศักดิ์ชัย คีรีศรี. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
 4. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. การเสนอเค้าโครงการวิจัยที่เข้ามาตรฐาน. เอกสารประกอบการ อบรมการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524.

Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved