ผลงานวิจัย

พันจ่าอากาศเอกเกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ - thaied

Current Record: พันจ่าอากาศเอกเกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ

พันจ่าอากาศเอกเกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ

1. พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 36 ถึง 46 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ระดับตำแหน่ง 4 ถึง 6 มาก ที่สุด ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ถึง 20 ปี มากที่สุดและรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มากที่สุด
2. ความรู้ความเข้าใจของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความคิดเห็นของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจพบว่าพนักงานโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ำ แต่ถ้าจะพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
3.1 ด้านสิทธิประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ำ
3.2 ด้านสถานภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ำ
3.3 ด้านความก้าวหน้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ำ
3.4 ด้านความมั่นคงในอาชีพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ำ
4. ความคิดเห็นของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงานและรายได้ต่อเดือนไม่แตกต่างกัน

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4983
ชื่อผลงานวิจัย ความคิดเห็นของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ที่มีนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
หัวข้อ(Eng) The Opinions of the Airports Authority of Thailand’Employees Toward Privatization of the State Enterprisce Policy
คำสำคัญ(keyword) ท่าอากาศยาน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปี2545
ชื่อผู้วิจัย พันจ่าอากาศเอกเกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
ชื่อผู้วิจัย(Eng) FS.I Kriangsak Kamlungcharoen
ตำแหน่ง นักบริหารงานท่าอากศยาน 5 ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานกรุงเทพ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
การศึกษา ปริญญาโท สถาบันราชภัฏพระนคร
สถานที่ติดต่อ 135/20 หมู่บ้านนันทนาการ์เด็น ถนนรังสิต-บางพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จ ปี 2545
ประเภท วิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏพระนคร
สถานที่จัดเก็บผลงาน สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏพระนคร
ประวัติความเป็นมา(history) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับโดยมีเหตุผลสำคัญคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในด้านบริการของรัฐวิสาหกิจและเพื่อลดภาระด้านการเงินของรัฐบาลในการก่อหนี้กับต่างประเทศโดยการระดมทุนจากสาธารณชน ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจได้แปรรูปไปแล้วกว่า 40 แห่ง คงเหลือรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่แปรรูปอีก 59 แห่ง แบ่งเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาโทรคมนาคม และสื่อสาร สาขาประปา สาขาพลังงาน สาขาขนส่ง และสาขาอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการ 4 สาขาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการจ้างงานและมีผลกำไรในระดับสูง อย่างไรก็ตามรัฐวิสาหกิจหลายแห่งยังอยู่ในระบบผูกขาดหรือกึ่งผูกขาด และจะต้องการเงินลงทุนหรือเงินสนับสนุนจำนวนมากจากรัฐบาลในการดำเนินงาน ดังนั้น แนวคิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจึงเป็นการช่วยลดภาระภาครัฐ เพิ่มการบริการให้ทั่วถึงและทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นอันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการจัดการ

ปัจจุบันนี้รัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้มีการแปรรูปไปบางส่วนและหลายแห่งได้แปรรูปไปเป็นเอกชนโดยสมบูรณ์แล้ว อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการแปรรูปบางส่วน บริษัท การบินไทย จำกัด ก็ได้มีนโยบายการแปรรูปโดยการขายหุ้น สำหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่ผ่านมาได้แก่ องค์การสารส้ม โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบป่าน ธนาคารกรุงไทยและที่ได้มีการดำเนินการแปรรูปอยู่ในขณะนี้ได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งอยู่ระหว่างการแปรรูปองค์การ โดยแยกธุรกิจในเครือออกเป็นบริษัทเอกชน องค์การสุราก็เป็นอีกองค์การหนึ่งที่มีแผนดำเนินการแปรรูปโดยจะใช้วิธีการนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทเอกชนจำกัด (ไทยรัฐ. 2538 : 7) และอีกหลายแห่งที่กำลังเตรียมการแปรรูปองค์การ ในจำนวนดังกล่าวมีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการแปรรูปองค์กร ตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยให้อยู่ในรูปของบริษัท จำกัด (มหาชน) ทำให้พนักงานของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยบางส่วนไม่เห็นด้วยกับนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงเกิดกระแสการต่อต้านเพื่อมิให้เกิดการแปรรูปขึ้น ซึ่งมองว่าเมื่อเกิดการแปรรูปแล้วตนเองจะต้องเผชิญ กับสภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ลดเงินเดือนและลดสวัสดิการต่าง ๆ

2. ต้องทำงานมากขึ้น เพื่อให้คุ้มกับเงินเดือนที่ว่าจ้าง

3. ถูกปลอดออกจากงาน เนื่องจากพื้นฐานการศึกษาต่ำขาดทักษะและไม่สามารถเข้ารับการ อบรมในระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้

4. ขาดอำนาจในการต่อรอง หากชาวต่างชาติเข้ามาครอบงำธุรกิจสาธารณูปโภค

5. ผู้บริโภคอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการใช้สาธารณูปโภค

ในการที่จะดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใด ๆ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรดังนั้นในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็ควรให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานองค์การของรัฐ จึงเกิดแรงจูงใจในการที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของพนักงานการท่าอาการยานแห่งประเทศไทย เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่อไป
แนวคิด(concept) 1. แนวทางการแปรรูปการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

2. แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

3. แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น

4. แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ

5. แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีต่อนดยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
2. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ความเข้าใจกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
สมมุติฐาน(assumption) 1. พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) วิจัยเชิงบรรยาย
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำนวน 328 คน
ตัวแปร(variable) 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้
1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีต่อนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ด้านสิทธิประโยชน์ สถานภาพ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
คำนิยาม(defination) 1. พนักงานการทาอากาศยานแห่งประเทศไทย หมายถึง บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ทำหน้าที่และปฏิบัติงานในการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย โดยจำแนกระดับพนักงานออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) ระดับ 1-3 หมายถึง พนักงานระดับปฏิบัติการ 2) ระดับ 4-6 หมายถึง พนักงานระดับควบคุม 3) ระดับ 7 –9 หมายถึง พนักงานระดับนโยบาย
2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หมายถึง การประสานงานกิจการของรัฐให้มีลักษณะของการประกอบการเป็นแบบธุรกิจเอกชน โดยมีความมุ่งหมายที่จะลดบทบาทในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐพร้อมกันไปกับการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีบทบาทแทนที่ เพื่อเป็นการลดภาระของรัฐบาลและยังรักษาผลประโยชน์ของประชาชน สาธารณะชนและประเทศชาติโดยรวมไว้เช่นเดิม
3. ความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในด้านสิทธิประโยชน์ สถานภาพ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ
4. สิทธิประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ชอบธรรมที่พนักงานพึงได้รับจากการทำงานในองค์กรในรูปของผลตอบแทนแรงงาน ในรูปของตัวเงินและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน
5. ความรู้สึกมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่องานในด้านความมั่นคงยืนยาว ความมั่นคงในด้านรายได้และสวัสดิการ รวมทั้งโอกาสของพนักงานในการเลื่อนตำแหน่งในการปฏิบัติงาน
เครื่องมือ(tool) แบบสอบถาม
การรวบรวมข้อมูล(gathering) 1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำผู้วิจัยจากสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏพระนครยื่นต่อท่านผู้ว่าการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตให้พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
2. ติดต่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานการท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง โดยนำส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ที่อยู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต และกรุงเทพฯ
3. นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจำนวน 328 ฉบับ มาตรวจความสมบูรณ์
การวิเคราะห์(analysis) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ข้อสรุป(summary) 1. พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 36 ถึง 46 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ระดับตำแหน่ง 4 ถึง 6 มาก ที่สุด ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ถึง 20 ปี มากที่สุดและรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มากที่สุด
2. ความรู้ความเข้าใจของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความคิดเห็นของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจพบว่าพนักงานโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ำ แต่ถ้าจะพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
3.1 ด้านสิทธิประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ำ
3.2 ด้านสถานภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ำ
3.3 ด้านความก้าวหน้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ำ
3.4 ด้านความมั่นคงในอาชีพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ำ
4. ความคิดเห็นของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงานและรายได้ต่อเดือนไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องเดียวกันอีก โดยศึกษาจากกลุ่มประชาชนผู้ซึ่งมาใช้บริการ ผู้ประกอบการ ว่ามีความต้องการให้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยออกมาในรูปแบบใด
2. ควรทำการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้บริหารในระดับสูงเพิ่มเติมเพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารในองค์การ
3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของสถหภาพแรงงานและผู้บริหารของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ทราบถึงความคิดเห็นของคนทุกกลุ่มในองค์กร
ปี 2545
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved