ผลงานวิจัย

นางจีรพรรณ อินทา - thaied

Current Record: นางจีรพรรณ อินทา

นางจีรพรรณ อินทา

1. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยอายุแรกเริ่มมีเพศสัมพันธ์ จำนวนและประเภทบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย รวมทั้งการป้องกัน ตนเองเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และการจัดการเมื่อมีอารมณ์ทางเพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงบางส่วนที่อยู่ในระดับสูง และอยู่ในระดับต่ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
2. ปัจจัยภายในที่สัมพันธ์และสามารถทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ เพศ ค่านิยมที่ว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ควรถือเป็นเรื่องผิดศีลธรรม รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ถ้าเกิดการตั้งครรภ์ฝ่ายหญิงควรเป็นผู้รับผิดชอบ และปัจจัยภายในที่สัมพันธ์และสามารถทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ แรงจูงใจด้านการอยู่ด้วยกันสองต่อสอง และการขัดเพื่อนไม่ได้ และปัจจัยภายนอกที่สัมพันธ์และสามารถทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ การศึกษาของบิดา ที่อยู่อาศัย สภาพการพักอาศัย ความสัมพันธ์กับ ผู้ปกครอง รวมทั้งสื่อเร้าด้านการดูภาพโป๊

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 952
ชื่อผลงานวิจัย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัด เชียงใหม่
หัวข้อ(Eng) FACTORS RELATING TO HIV RISK BEHAVIOR OF MATHAYOM SUKSA 5 STUDENTS IN CHIANG MAI PROVINCE
คำสำคัญ(keyword) เอดส์
วัยรุ่นกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย นางจีรพรรณ อินทา
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs. Jeerapun Intha
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ปีที่ทำการวิจัยเสร็จ 2542
ประเภท วิทยานิพนธ์
สถานที่จัดเก็บผลงาน ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์วิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประวัติความเป็นมา(history) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางเพศอย่างเต็มที่ จึงมีความต้องการทางเพศสูงและพร้อมที่จะแสดง พฤติกรรมทางเพศตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความอยากรู้อยากลองในเรื่องเพศ ประกอบกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป ค่านิยมต่างประเทศผ่านสื่อต่าง ๆ ล้วนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่น จึงพบว่าแนวโน้มการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มเยาวชนกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคม จากการคาดการณ์ทางระบาดวิทยาพบว่ามีผู้ติดเชื้อเอดส์ประมาณ 1 ใน 4 เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-25 ปี และเนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในช่วงที่ นักเรียนมีความคุ้นเคยกัน มีการร่วมกิจกรรมมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้าสภาพโรงเรียน ครูและเพื่อนนักเรียน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องทุ่มเทให้กับการเรียนเพื่อ การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย จึงทำให้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่นการคบเพื่อนต่างเพศ การเที่ยวสถานเริงรมย์ การดูภาพยนต์ ได้มากกว่า เป็นสาเหตุนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของวัยรุ่น อีกทั้งปัจจุบันยุคการสื่อสารไร้พรมแดนทำให้นักเรียนสามารถรับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสื่อต่าง ๆ เหล่านี้มักกระตุ้น ยั่วยุ ปลูกฝังค่านิยมในเรื่องเพศ และล้วนไม่ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย ต่อ สุขภาพ ทำให้วัยรุ่นอยากลองแสวงหาประสบการณ์จริงทางเพศ ได้มีการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อปี 2540 จำนวน 345 คน นักเรียนชายร้อยละ 7.49 นักเรียนหญิงร้อยละ 1.57 นักเรียนส่วนหนึ่งเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันตนเองต่อการติดเชื้อเอดส์ ซึ่งการสำรวจทำเพียง 2 โรงเรียนยังไม่ครอบคลุมถึงปัจจัยและสาเหตุอื่น การศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานและจัดทำโครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในการคบเพื่อนต่างเพศโดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนไทยต่อไป


วัตถุประสงค์(objective) 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research)
กลุ่มตัวอย่าง(sample) ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 38 โรงเรียน จำนวน 5,661 คน เป็นนักเรียนชาย 2,101 คน นักเรียนหญิง 3,560 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือ(tool) ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ และใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ด้วยตนเอง และดำเนินการสัมภาษณ์เจาะลึกด้วยตนเอง
การวิเคราะห์(analysis) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation coefficient) และหาปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอดส์ด้วย การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression)
ข้อสรุป(summary) 1. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยอายุแรกเริ่มมีเพศสัมพันธ์ จำนวนและประเภทบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย รวมทั้งการป้องกัน ตนเองเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และการจัดการเมื่อมีอารมณ์ทางเพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงบางส่วนที่อยู่ในระดับสูง และอยู่ในระดับต่ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
2. ปัจจัยภายในที่สัมพันธ์และสามารถทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ เพศ ค่านิยมที่ว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ควรถือเป็นเรื่องผิดศีลธรรม รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ถ้าเกิดการตั้งครรภ์ฝ่ายหญิงควรเป็นผู้รับผิดชอบ และปัจจัยภายในที่สัมพันธ์และสามารถทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ แรงจูงใจด้านการอยู่ด้วยกันสองต่อสอง และการขัดเพื่อนไม่ได้ และปัจจัยภายนอกที่สัมพันธ์และสามารถทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ การศึกษาของบิดา ที่อยู่อาศัย สภาพการพักอาศัย ความสัมพันธ์กับ ผู้ปกครอง รวมทั้งสื่อเร้าด้านการดูภาพโป๊
ข้อเสนอแนะ(suggestion) 1. ผู้ปกครองควรให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
2. ควรมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพการคบเพื่อน ต่างเพศ โดยเน้นให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ด้วยตนเองหรือใช้กระบวนการทักษะชีวิตให้ สอดคล้องกับค่านิยม ทัศนคติ
3. ภาครัฐและเอกชนควรตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น
4. รัฐบาลควรกำหนดนโยบายในการควบคุมสื่อลามกอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ปี 2542
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved