บทความวิจัย

นางสาวพรรณิภา เจริญทวี - thaied

Current Record: นางสาวพรรณิภา เจริญทวี

นางสาวพรรณิภา เจริญทวี

 


สรุปผลการวิจัย


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Click to minimize this section Details

ยอมรับเงื่อนไข 1
ลำดับที่ 791
ชื่อบทความ(title) ผลการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทานที่มีต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ชื่อบทความ(eng) The Effect of Drawing on Story Telling Activities on Creative Thinking Development of Early Childhood.
ชื่อผู้เขียน นางสาวพรรณิภา เจริญทวี
ชื่อผู้เขียน(eng) Punnipa Charoentawee
สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0861552279 , บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม เทศบาลตำบลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เนื้อหา(content)

 


ความเป็นมาและความสำคัญ


      ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์และเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศที่สามารถพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของคนในประเทศออกมาใช้ประโยชน์ได้มาก ย่อมมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้มากเช่นกัน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวในหลายประเทศจึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ให้ได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และนำจินตนาการในทางสร้างสรรค์นั้นมาพัฒนาให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและความเจริญของประเทศชาติต่อไป 


      ความคิดสร้างสรรค์มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย เห็นได้จากความพยายามที่จะปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความผาสุกขึ้น โดยอาศัยผลผลิตทางความคิดที่เกิดจากแรงดลใจ ซึ่งทอแรนซ์ (Torrance. 1962 : 16) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นเป็นกระบวนการ ของความรู้สึกไวต่อปัญหา ต่อสิ่งที่ขาดหายไป ต่อสิ่งที่ไม่ประสานกัน แล้วเกิดความพยายามในการสร้างแนวคิด ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และเผยแพร่ผลที่ได้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจอันเป็นแนวทางค้นพบสิ่งใหม่ต่อไป โดยกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอแรนซ์ มี 5 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การพบความจริง ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน ขั้นที่ 4 การค้นพบปัญหา และขั้นที่ 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ และเดวิส (David. 1986 : 12) ยังกล่าวอีกว่า การคิดแก้ปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นลักษณะภายในตัวบุคคลที่สามารถคิดได้หลายแง่มุมผสมผสานจนได้เป็นผลผลิตใหม่ที่ถูกต้องสมบูรณ์กว่าเดิม ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน นอกจากการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการพัฒนาความเจริญภายในประเทศแล้วความคิดสร้างสรรค์ยังมีส่วนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการตกเป็นทาสของเทคโนโลยีที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา


          การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้น ทอแรนซ์ (Torrance. 1964 : 12) นักจิตวิทยาได้เสนอหลักในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เช่น การส่งเสริมให้เด็กถาม ครูแสดงความกระตือรือร้นต่อคำถามแปลกๆ ของเด็ก เน้นให้เด็กเห็นคุณค่าของตนเอง กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติที่ถูกวิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัยได้เท่าใด ก็ยิ่งจะเป็นผลดีมากเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงวัยก่อนเรียนซึ่งเป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์กำลังพัฒนา ดังนั้นหากช่วงวัยนี้เด็กได้รับประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เหมาะสมต่อเนื่องกันเป็นลำดับ นับเป็นการเริ่มต้น ที่ดีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เห็นได้จากการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในหลายๆ ประเทศจะเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์มีการพัฒนาได้เร็วกว่าความฉลาด ดังที่ทอร์แรนซ์ (อารี รังสินันท์. 2545: 2 ; อ้างอิงจาก Torrance. 1964 : 42) กล่าวว่า ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัย โดยเฉพาะ เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 4-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีจินตนาการดี ควรที่จะได้รับการส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง


        ปัญหาพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจากสภาพจริงในปัจจุบันที่พบในโรงเรียน เด็กปฐมวัยไม่แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์เท่าที่ควร เห็นได้จากการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นการลอกเลียนแบบจากต้นแบบมากกว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่นการตอบคำถามหลังการฟังนิทานที่มักมีการลอกเลียนจากเพื่อนในห้องเมื่อมีการสนทนากัน ขาดความมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นของตนเองต่อหน้าเพื่อนๆ ไม่กล้าที่จะตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวใหม่ๆ หรือกิจกรรมต่างๆ โดยการพยายามที่จะปั้นดินน้ำมันให้เหมือนกับที่เพื่อนปั้นไปแล้ว การตั้งชื่อสิ่งต่างๆ ตามเพื่อนเพื่อให้ได้รับคำชมเช่นเดียวกับเพื่อน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเด็กขาดการส่งเสริมพฤติกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ และไม่พยามยามที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายๆ อย่างที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความคิดสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของเด็กถูกจำกัดลง เมื่อมีการเรียนรู้ข้อกำหนดต่างๆทางสังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงปฐมวัยที่มี การเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ด้วยความคิดจินตนาการไปสู่มีกฎเกณฑ์และต้องการความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ทำให้เด็กขาดความมั่นใจที่จะแสดงออกตามความคิดจินตนาการตามธรรมชาติไม่กล้าที่จะซักถามข้อสงสัย สังเกตได้จากการที่เด็กมักจะใช้การลอกแบบมากกว่าการสร้างสรรค์ เช่น การลอกเลียนคำถาม คำตอบ หรือแม้แต่พฤติกรรมต่างๆ เพียงเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของสังคมและสภาพแวดล้อมในขณะนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สยุมพร เดชไพบูรณ์ (2543: 53) กล่าวว่า การบั่นทอนกระบวนการคิดและโอกาสในการแสดงความสร้างสรรค์ของเด็กแล้วยังจะส่งผลกระทบกับพฤติกรรมและความสามารถในการเรียนรู้ในอนาคต จึงถือได้ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนในการคงสภาพและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในขณะที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ตามวัยและโอกาสอันควรปลูกฝัง เพื่อให้เด็กเกิดความมั่นใจที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตน 


        กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยนั้น บรู๊ค (กรมวิชาการ. 2543 : 2 ; อ้างอิงจาก Burke. 1994 : 23) ได้กล่าวว่า การเล่านิทานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นิยมใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากนิทานเป็นการสื่อสารเรื่องราวที่เหมาะกับเด็ก เป็นสื่อที่เร้าความสนใจให้เด็กมีสมาธิและจินตนาการมากยิ่งขึ้น เรื่องราวในนิทานจะช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้ง่ายที่สุด เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2541 : 9) ยังกล่าวว่า เส้นใยประสาทที่เป็นตัวเชื่อมโยงสมองทั้งสองซีก (Corpus Callous) ของเด็กเล็กยังก่อตัวไม่สมบูรณ์ สมองซีกซ้ายยังทำหน้าที่เฉพาะของตนเองไม่ได้ครบถ้วน ดังนั้นเด็กเล็กๆ จึงไม่ชอบการคิดหรือคำสอนที่เต็มไปด้วยเหตุผล การคิดตามธรรมชาติจำเป็นต้องคิดด้วยสมองซีกขวา ซึ่งเป็นการคิดแบบจิตนาการ และความคิดคำนึงฝันอิ่มเอมใจ    ซึ่งทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี โดยนิทานสำหรับเด็กควรที่จะเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสั้นๆ ง่ายๆ มีการเคลื่อนไหวของเรื่องราวและตัวละครที่ไม่จำเจ พรทิพย์ วินโกมินทร์ (2542 : 37) กล่าวว่านิทานสำหรับเด็กควรมีภาพประกอบ  เนื้อเรื่องที่เหมาะสม ซึ่งภาพที่ใช้ในนิทานเด็กควรที่จะเป็นภาพที่มีลายเส้นไม่ซับซ้อน มีขนาดที่เห็นได้อย่างชัดเจนและทำความเข้าใจได้ง่าย เกริก ยุ้นพันธ์ (2542 : 28) ซึ่งจะทำให้การใช้สื่อนิทานในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กมีคุณค่าและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 


   จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทานที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย สำหรับการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กระบวนการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัย และเร้าความสนใจด้วยเพลงหรือกลอนแล้วเล่านิทานโดยใช้หุ่นมือ หุ่นนิ้ว รูปภาพ น้ำเสียง ท่าทาง และครูแสดงบทบาทสมมุติ ตามแนวคิดของกุลยาตันติผลาชีวะ (2541 : 12 – 14)  แล้วขยายความรู้สึกนึกคิดของเด็กด้วยการสนทนา ให้เด็กตอบคำถาม คิดหาคำตอบของคำถามที่ครูกำหนด แล้วให้เด็กฝึกวาดภาพแทนคำตอบที่ตัวเองคิดไว้จากคำถามของครู เมื่อวาดภาพเสร็จแล้วให้เด็กนำเสนอผลงานของตนเป็นรายบุคคล บอกชื่อภาพหรือเล่าเกี่ยวกับภาพที่วาด ครูจะกระตุ้นและสนทนาร่วมกับเด็ก และนำผลงานของเด็กไปติดไว้ที่ในชั้นเรียน การกระตุ้นให้เด็กพยายามค้นหาคำตอบและใช้ความคิดจินตนาการในการสร้างสรรค์คำตอบที่แปลกใหม่ได้อย่างเต็มที่ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้แล้ว ยังทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย


 วัตถุประสงค์ของการวิจัย


    1.  เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทานที่มีผลต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย


    2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทาน


 สมมติฐานการวิจัย


  1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทานมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก


   2. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทานสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม


 


วิธีดำเนินการวิจัย


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) โดยมีขั้นตอนดังนี้


ประชากร


ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 ห้อง เด็กปฐมวัย จำนวน 50 คน


กลุ่มตัวอย่าง


กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample random sampling) โดยการจับฉลากได้               เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 2 จำนวน 25 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง


ตัวแปรที่ศึกษา


   1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทาน


  2. ตัวแปรตาม คือ พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดริเริ่ม  ด้านความคิดละเอียดลออ


เครื่องมือที่ใช้


เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทาน และแบบประเมินพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ (แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก ของ ทอแรนซ์ ซึ่งแปลและปรับปรุงโดย อารี รังสินันท์)


การเก็บรวบรวมข้อมูล 


การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design ตามขั้นตอนดังนี้


 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทาน(Treatment)ตามแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ คือ วันที่หนึ่งเล่านิทานกระตุ้นความคิดคล่องแคล่ว วันที่สองเล่านิทานกระตุ้นความคิดริเริ่ม วันที่สามเล่านิทานกระตุ้นความคิดละเอียดลออ และวันที่สี่ประเมินพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบประเมินพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาวันละ 30 นาที และเก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง  


  2. ประเมินพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลอง (Posttest) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ


การวิเคราะห์ข้อมูล


การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 


1. วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand Deviation ของพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง 


2. วิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง                   การทดลองโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent   

ผลสรุป(summary)

 


สรุปผลการวิจัย


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

เอกสารอ้างอิง(reference)

 

เอกสารอ้างอิง

 

กรมการฝึกหัดครู.  (2521).  รายงานการวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.  กรุงเทพ ฯ  : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมฝึกหัดครู.

กรมวิชาการ. (2540).  แนวทางการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา.  

                 . (2541).  คู่มือพัฒนาโรงเรียนด้านการเรียนรู้ เอกสารพัฒนากระบวนการเรียนรู้

                    อันดับที่ 4.  กรุงเทพฯ  :  คุรุสภาลาดพร้าว.

                 . (2543).  การสรางองคความรูดวยตนเอง.  กรุงเทพฯ : โครงการสงเสริม
และพัฒนา. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.

                 .  (2546).  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.

กัลยา วานิชย์บัญชา.  (2539).  การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กุสุมา  รักษ์มณี.  (2542).  แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย .  กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  (เมษายน 2541).  “การเล่านิทาน,ใน วารสารการศึกษาปฐมวัย.  18 (4)   : 10-19.

เกริก ยุ้นพันธ์.  (2539).  การเล่านิทาน.  (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

                 .  (2542).  วรรณกรรมสำหรับเยาวชน.  กรุงเทพฯ : เกริกยุ้นพันธ์.

เกษลดา  มานะจุติ  และอภิญญา  มนูญศิลป์.  (2544).  นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย.  ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

เกียรติวรรณ  อมาตยกุล.  (2541).  ศาสตร์แห่งการรู้จักตนเอง .  กรุงเทพฯ : ที.พี.

ขวัญตา  ทุนแพทย์ (2545).  ผลการเล่านิทานประกอบคำถามปลายเปิดแบบเร้าที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จันทร์ทิม  คำผา.  (2547).  การจัดกิจกรรมศิลปะนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2.  งานวิจัย.  เอกสารอัดสำเนา.

จินดา  วสุอุดม.  (2541).  การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก. งานวิจัย.  เอกสารอัดสำเนา.

จิราพร พรมพุทธา.(2550). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วยการวาดภาพในแผนที่ความคิด. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน). ภูเก็ต: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

ฉวีวรรณ กินาวงศ์.  (2533).   
การศึกษาเด็ก. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

ชัยณรงค์  เจริญพานิชย์กุล.  (2533).  พัฒนาเด็กด้วยศิลปะ.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ.

ชาญชัย ศรีไสยเพชร. (2535).  ทักษะและเทคนิคการสอน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร.

ชีวัน วิสาสะ.  (2542).  ตัวเลขทําอะไร. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.

ดวงพร  พิทักษ์วงศ์.  (2546).  ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย.  งานวิจัย.  เอกสารอัดสำเนา.

ดาราวรรณ  ยะเวียง.  (2542).  การใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  เอกสารอัดสำเนา.

ดิลก  ดิลกานนท์.  (2534).  การฝึกทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์.  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  เอกสารอัดสำเนา.

ทัศนีย์  ดีเลิศ.(2551). การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์ในกิจกรรมศิลปะ ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองโดยใช้รูปแบบไตรสิกขากับการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้). พระนครศรีอยุธยา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.

ทิพย์สุดา นิลสินธพ.  (2523).  ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางจริยธรรม กับการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นงลักษณ์ เกตุการณ์.(2551). การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ และความเชื่อมั่นในตนเอง ในกิจกรรมศิลปะ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบการระดมสมอง และการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้). พระนครศรีอยุธยา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.

นิรมล  ผลิพืช.  (2550).  ผลของการจัดกิจกรรมเล่านิทานสอนคติธรรมที่มีต่อจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย.  จันทบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

นิสิตา อยู่อำไพ. (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครูกับการคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เบญจา  แสงมลิ.  (2545).  การพัฒนาเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทเมธีทิปสจํากัด.

ประสิทธิรักษ์  เจริญผล.  (2547).  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ต่อเติมด้วยลายเส้นที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย.  งานวิจัย.  เอกสารอัดสำเนา.

ปาริชาติ อรุณศักดิ์.  (2533).  การศึกษาการเล่านิทานที่ไม่จบเรื่องสมบูรณ์ที่ไม่มีผลต่อความคิดแบบเอกนัยของเด็กปฐมวัย.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

พัชราภรณ์  ภูกองไชย.  (2546).  ผลของการจัดกิจกรรมเสรีและกิจกรรมกลางแจ้งต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พจมาน   เทียนมนัส.  (2539).  ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์เล่านิทานประกอบการแสดงสร้างสรรค์และประกอบการวาดภาพ.  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

พรจันทร์ จันทวิมล.  (2545).  การเขียนและจัดทำสื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน . (พิมพ์ครั้ง
ที่3). กรุงเทพฯ : มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค.

พรทิพย์  วินโกมินทร์. (2542).  นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย.  ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

พิพร เชาวน์ประยูร. (2551). การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วยวิธีสอนแบบสตอรีไลน์ โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พีระพงษ์   กุลพิศาล.  (2545).  สมองลูกพัฒนาได้ด้วยศิลปะ.  (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ : ธารอักษร.

มะลิฉัตร  เอื้ออานนท์.  (2543).  การรับรู้ทางศิลปะ.  กรุงเทพฯ.

มานิตา ลีโทชวลิต. (2553).  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปญญา.  (ออนไลน์).  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เยาวพา  เดชะคุปต์.  (2536).  ความสามารถทางสติปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนชั้น          เด็กเล็ก  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  รายงานผลการวิจัย กรุงเทพฯ : วิญวลอาร์ต.

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2542).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ..2542.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ จำกัด.

ล้วน สายยศ  และอังคณา สายยศ.  (2540).  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 7).   กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์นการพิมพ์.

ลัดดา นีละมณี.  (2520).  หุ่นและละครสำหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา.

วราภรณ์  รักวิจัย.  (2527).  การศึกษาก่อนวัยเรียน เอกสารประกอบการสอน กร.311.  กรุงเทพฯ :

              ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วิพาพร บุญวงษ์.(2551). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเองและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบไฮ/สโคป กับการจัดประสบการณ์แบบปกติ. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน). พระนครศรีอยุธยา: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.

วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม.  (2543).  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศรีเรือน  แก้วกังวาน.  (2540).  จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย (เล่ม 1) : แนวคิดเชิงทฤษฎี-วัยเด็กตอนกลาง.  กรุงเทพฯ. 

ศรีสุดา  ธิติโสภี.  (2546).  การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมหลังการเล่านิทานด้วยวิธีการตอบคำถาม และวิธีการเล่นบทบาทสมมุติที่มีต่อความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนแห่งประเทศไทย.  (2544).  การเขียนหนังสือสำหรับเด็กเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการ.  กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด.

สยุมพร เดชไพบูรณ์.  (2543).  ถ้าเด็กขาดสมาธิจะทำอย่างไร.  กรุงเทพฯ.

สัตยา  สายเชื้อ.  (2540).  กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน.  กรุงเทพฯ.

สาธิณี วิทยาขาว. (2550). การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางรูปภาพของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบหุ่นกับการเล่านิทานประกอบรูปภาพ. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

สายสุดา  ตาบัง.  (2545).  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี.   เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  เอกสารอัดสำเนา.

สิริพรรณ  ตันติรัตน์ไพศาล.  (2545).  ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาสน์การพิมพ์.

สิริวรรณ ฤทธิสาร.(2551). การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้วิธีการสอนแบบการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพและวิธีการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน). พระนครศรีอยุธยา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.

สุภิญญา สมเรือง. (2548). การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด์กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น).  เชียงใหม่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

สุวิทย์  มูลคำ.  (2549).  กลยุทธ์การสอนคิดสร้างสรรค์.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

เสาวลักษณ์ เอี่ยมพิพัฒน์.(2549). ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคติธรรมที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน). ชลบุรี: สำนักหอสมุด. มหาวิทยาลัยบูรพา.

คำสำคัญ(keyword) การวาดภาพ นิทาน ปฐมวัย
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved