ผลงานวิจัย

thaied_results - thaied
 • Found 7608 records
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Next
 • Showing Results per page
ลำดับที่ชื่อผลงานวิจัยชื่อผู้วิจัยปี
 8930 วิธีสอน เทคนิคการสอนและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพของครูดีเด่นในประเทศไทย ดร.ณรงค์ กาญจนะ 2551
 8929 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบรรเลงระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่ นายกีฏะ เพิ่มพูล 2554
 8928 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว43232 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ของนักเรี... นางนิศา รู้จัก 2553
 8927 การพัฒนาชุดการเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนปากช่อง ... นางแวว บำรุงนา 2553
 8926 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาในท้องถิ่น  เพ็ญนภา บำรุงสุข 2553
 8925 รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษา โรงเรียน... นายสุชาติ มีสมบัติ 2552
 8924 รายงานการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด หนูส้มซ่าก... นางจุฑาธุช มงคล 2554
 8923 ผลการสอนโดยใช้เกมที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคต... นาวสาวจริญญา สอนสุด 2550
 8922 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรี... นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ 2552
 8921 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ต่อคุณภาพการสอนของครูวิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต นางวนิดา อธิกิจไพบูลย์ 2553
 8920 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป นางอภิกัญ เลิศวาสนา 2553
 8919 การวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย สาขางานเชื่อมโลหะ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประก... นางอภิกัญ เลิศวาสนา 2553
 8918 การวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย สาขางานช่างกลโรงงานชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปร... นางอภิกัญ เลิศวาสนา 2553
 8917 การวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย สาขางานไฟฟ้ากำลังชั้นปีที่ 2 หลักสูตรประก... นางอภิกัญ เลิศวาสนา 2553
 8916 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผศ.ดร.สัมมา รธนิธย์  2554
 8915 ผลของการสอนการออกแบบผ้าพิมพ์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกที่มีต่อผลการเรียนรู้ข... วรนุช ธรรมมงคลเดช  2553
 8914 การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา นางสาวทรายทอง พวกสันเทียะ 2554
 8913 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการคิดเชิงสัมพันธ์และแนวคิดการเสริมต่อการเรีย... นางสาวโศจิวัจน์ เสริฐศรี 2554
 8912 การพัฒนาชุดฝึกทักษะทางคณิตศาตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... นางนวลนภา บรรพตาธิ 2553
 8911 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง การทอผ้าลายตาจัก สำหรับน... วรามัย ใจมั่น 2554
 8910 ผลการสอนการสอนศิลปะแบบพหุวัฒนธรรมที่มีต่อการรับรู้คุณค่าศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาปีท... สริตา เจือศรีกุล 2554
 8909 อนาคตภาพของวิชาถ่ายภาพ สำหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตในทศวรรษหน้า วรพรรณ สุรัสวดี 2553
 8908 การศึกษาการวิจารณ์ผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาเชิงพุทธศิลป์ สำหรับการเรียนการสอนศิลปะในระดั... นายชัชวาล อินทรปาลิต 2554
 8907 การพัฒนารายวิชาการวาดภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์สำหรับหลักสูตรศิลปศึการะดับปริญญาบัณฑิต นาย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี 2554
 8906 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตด้วยรูปแบบการ... นายสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล 2554
 8905 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายกัลยาณมิตรนิเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยการวัดและประเมินตาม... นายปราโมทย์ พรหมขันธ์ 2554
 8904 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายกัลยาณมิตรนิเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยการวัดและประเมินตาม... นายปราโมทย์ พรหมขันธ์ 2554
 8903 การพัฒนาการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธีการอ่านตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาโดยใช้หลั... นางนันทนา ลีลาชัย 2553
 8902 สภาพและปํญหาการบริหารงานของโรงเรียนคู่พัฒนาในกรุงเทพมหานคร นางสาวรสนันท์ อรรถพันธุ์  2554
 8901 ผลของการใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์ที่แตกต่างกันในการเรียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยวิธีการสาธิตโ... รัชฎา วิลาศรี 2553
 • Found 7608 records
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Next
 • Showing Results per page
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved