บทความวิจัย

thaied_articles - thaied
 • Found 297 records
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Next
 • Showing Results per page
ลำดับที่ชื่อบทความ(title)ชื่อผู้เขียน
 811 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา... ดร.สุธาสินี แม้นญาติ
 810  
 809  
 808 คุณลักษณะของคนดีและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของคนดีในความคิดเห็นของนั... ศิริกุล อินทรอุทก
 807 รูปแบบโครงสร้างของลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยในผลสัมฤทธิ์กลุ่มสร้างเสริมประสบก... สมภาร ศิโล
 806  
 805  
 804 บทความวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
 803 การวิเคราะห์การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติน ปรัชญพฤทธิ์
 802  
 801 การพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับ... ระเบียบ สิทธิชัย
 800  
 799  
 798 ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 797  
 796 วิธีกำจัดหนอนผีเสื้อเจาะไม้สัก 
 795  
 794  
 793 รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 792 ตัวแปร แน่ใจแล้วหรือว่ารู้จัก รัตนะ บัวสนธิ์
 791 ผลการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทานที่มีต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐ... นางสาวพรรณิภา เจริญทวี
 790  
 789 ปัจจัยสนับสนุนศักยภาพของครูผู้สอนด้านการใช้สื่อ – นวัตกรรมการสอน โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิ... นางพิมพ์ชนก ณ พัทลุง และฝ่ายวิชาการ
 788 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีผลต่อ... ผศ.ดร.สัมมา รธนิธย์
 787 การเปรียบเทียบพัฒนาการทางทักษะการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว... นางสาวสุทธาวรรณ ภาณุรัตน์
 786 การเปรียบเทียบพัฒนาการทางทักษะการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว... สุทธาวรรณ ภาณุรัตน์
 785  
 784 การจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น  นิรันดร์ สุธีนิรันดร์
 783 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตรในระยะ เปลี่ยนแปลงสำหรับเสริมส... นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร รศ.ดร.สำลี ทองธิว และ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
 782 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิ... อธิกมาส มากจุ้ย
 • Found 297 records
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Next
 • Showing Results per page
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved