ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

คำชี้แจง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สถานภาพทั่วไป

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ
อายุ
อาชีพ

การนำผลงานวิจัย/องค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ตอนที่ 2 การนำผลงานวิจัย/องค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

0%