ผลการค้นหาพบจำนวน 1092 รายการ
new1

: ชื่อ จตุรงค์ เหมรา

: ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
: หน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
: จำนวนงานวิจัย 2
new1

: ชื่อ จักเรศ เมตตะธำรงค์

: ตำแหน่ง อาจารย์
: หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ จันทิมา คงจันทร์

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ จิตรกร กรพรม

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ จุรีพร กาญจนการุณ

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ จุไร ทัพวงษ์

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ ฉวีวรรณ สีสม

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1