ผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ต่อตัวแทนความคิด เรื่อง ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
The Effect of Instructional Activities Promoting Scientific Reasoning on Lower Secondary School Students’ Mental Representation of Basic Astronomy Phenomena

: ชื่อผู้วิจัย นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2555
: 961

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) ศึกษาตัวแทนความคิด เรื่อง ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์พื้นฐาน
เนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์พื้นฐาน 4 มโนมติ ได้แก่ การเกิดฤดูกาล การเกิดสุริยุปราคา การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม และการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จำนวน 28 คน โดยเป็นนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียนปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมเวลาทั้งหมด 18 คาบ (2) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับตัวแทนความคิดต่อปรากฏการณ์ดาราศาสตร์พื้นฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์พื้นฐานมีผลต่อตัวแทนความคิดของนักเรียน โดยทำให้นักเรียนมีระดับความสมบูรณ์ของแนวคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดาราศาสตร์พื้นฐานสูงขึ้น