การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Development of Ethics, Morals and Values of Vocational Certificate Students : The Case Study at Ratchaburi Technical College

: ชื่อผู้วิจัย สุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2551
: 671

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด