การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Development of Ethics, Morals and Values of Vocational Certificate Students : The Case Study at Ratchaburi Technical College

: ชื่อผู้วิจัย สุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2551
: 979

logo onec
`

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีDevelopment of Ethics, Morals and Values of Vocational Certificate Students : The Case Study at Ratchaburi Technical College is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.