การพัฒนาแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 4-6 ปี
The Development of Learning Readiness Survey for 4-6 Year Old Preschool Children

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ปฐมวัย
: ปี 2551
: 1268

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด