การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of Technology Potency by e-Learning of M1 Student.

: ชื่อผู้วิจัย นางดนุภัค เชาว์ศรีกุล
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 1489

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด