การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of Technology Potency by e-Learning of M1 Student.

: ชื่อผู้วิจัย นางดนุภัค เชาว์ศรีกุล
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 2211

logo onec
`

การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Development of Technology Potency by e-Learning of M1 Student. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.