การพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์
Developing Mathematics Intervention System for Students at Risk in Mathematics Difficulties

: ชื่อผู้วิจัย ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2553
: 824

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด