รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

: ชื่อผู้วิจัย นาย กลงกรณ์ จ้าวตระกูล
: ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2562
: 278

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

บทคัดย่อ
รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของนักเรียนเมื่อได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อนและหลังการพัฒนา (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่กำลังศึกษาใน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,905 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2,862 คน ครู ปีการศึกษา 2560 จำนวน 186 คน และปีการศึกษา 2561 จำนวน 169 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,905 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2,862 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสำรวจตนเองของนักเรียน ฉบับที่ 2 แบบเสนอชื่อโดยครู ฉบับที่ 3 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ฉบับที่ 4 แบบทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฉบับที่ 5 แฟ้มนักเรียน ฉบับที่ 6 แบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ฉบับที่ 8 แบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า t-test ค่าเฉลี่ย ( (X ) ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1) คุณภาพผู้เรียนของนักเรียนเมื่อได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หลังการพัฒนา สูงกว่าก่อนพัฒนา
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา
3) นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4) นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อยู่ในระดับมากที่สุด

`

รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.