การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
The Development of an Interactive Electronic Book of Electronic Devices

: ชื่อผู้วิจัย ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 475

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-