ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรในทัศนะของชุมชนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
The usage demand of the agricultural community learning centre based on the philosophy of sufficiency economy as required by community in Lamphaya district, Amphur Banglen, Nakhonpathom Province

: ชื่อผู้วิจัย ดร.สุชาดา แสงดวงดี
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2553
: 352

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-