ผลการค้นหาพบจำนวน 48 รายการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่ : การวิเคราะห์คุณสมบัติทางจิตมิติโดยใช้เอสอีเอ็มกลุ่มพหุ
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่ : การวิเคราะห์คุณสมบัติทางจิตมิติโดยใช้เอสอีเอ็มกลุ่มพหุ

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวพนิดา มารุ่งเรือง

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2556
: 902
นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ
: ชื่อเรื่อง นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ

: ชื่อผู้วิจัย ดร.กิตติชัย นวลทอง

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2556
: 1679
คู่มืองานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบ
: ชื่อเรื่อง คู่มืองานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบ

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2555
: 751
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาบริโภคศึกษา
: ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาบริโภคศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย กาญจนา เกียรติมณีรัตน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 597
ทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในในโรงเรียนและชุมชน
: ชื่อเรื่อง ทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในในโรงเรียนและชุมชน

: ชื่อผู้วิจัย นายปฐมเกียรติ ไชยคำ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 439
บทบาทการมีส่วนร่วมของสื่อหนังสือพิมพ์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาไทยปี 2541-2553
: ชื่อเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของสื่อหนังสือพิมพ์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาไทยปี 2541-2553

: ชื่อผู้วิจัย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 524


งานวิจัยล่าสุด