ผลการค้นหาพบจำนวน 8 รายการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่ : การวิเคราะห์คุณสมบัติทางจิตมิติโดยใช้เอสอีเอ็มกลุ่มพหุ
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่ : การวิเคราะห์คุณสมบัติทางจิตมิติโดยใช้เอสอีเอ็มกลุ่มพหุ

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวพนิดา มารุ่งเรือง

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2556
: 165
นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ
: ชื่อเรื่อง นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ

: ชื่อผู้วิจัย ดร.กิตติชัย นวลทอง

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2556
: 163
คู่มืองานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบ
: ชื่อเรื่อง คู่มืองานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบ

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2555
: 109
รูปแบบและการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า
: ชื่อเรื่อง รูปแบบและการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 276