ผลการค้นหาพบจำนวน 71 รายการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
: ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2554
: 3942
การพัฒนาชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

: ชื่อผู้วิจัย นางนวลนภา บรรพตาธิ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2553
: 1960
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้มรณศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
: ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้มรณศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2553
: 654
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
: ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

: ชื่อผู้วิจัย นายวิสุทธิ์ เวียงสมุทร

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2553
: 529
การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ชื่อเรื่อง การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

: ชื่อผู้วิจัย ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2553
: 485
การสังเคราะห์รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

: ชื่อผู้วิจัย นายบุญเลี้ยง ทุมทอง

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2553
: 392