ผลการค้นหาพบจำนวน 23 รายการ
โครงการวิจัยเรื่อง การกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21
: ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยเรื่อง การกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

: ชื่อผู้วิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2557
: 943
การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา
: ชื่อเรื่อง การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2554
: 341
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก
: ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก

: ชื่อผู้วิจัย ดร. พูนภัทรา พูลผล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2554
: 2951
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2554
: 224
แนวทางและผลการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก: บทเรียนจากสถานศึกษา
: ชื่อเรื่อง แนวทางและผลการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก: บทเรียนจากสถานศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ดร.ศศิธร เขียวกอ , ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2554
: 381
การพัฒนารูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
: ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวพรทิพย์ สุพรรณกุล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2553
: 192
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
: ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

: ชื่อผู้วิจัย ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2552
: 168