ผลการค้นหาพบจำนวน 16 รายการ
โครงการวิจัยเรื่อง การกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21
: ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยเรื่อง การกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

: ชื่อผู้วิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2557
: 422
การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา
: ชื่อเรื่อง การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2554
: 100
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก
: ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก

: ชื่อผู้วิจัย ดร. พูนภัทรา พูลผล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2554
: 422
แนวทางและผลการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก: บทเรียนจากสถานศึกษา
: ชื่อเรื่อง แนวทางและผลการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก: บทเรียนจากสถานศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ดร.ศศิธร เขียวกอ , ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2554
: 162