ผลการค้นหาพบจำนวน 44 รายการ
ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
: ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

: ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครู
: ปี 2555
: 887
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
: ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวอำพร อัศวโรจนกุลชัย

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครู
: ปี 2554
: 500


งานวิจัยล่าสุด