ผลการค้นหาพบจำนวน 15 รายการ
ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
: ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

: ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครู
: ปี 2555
: 55