ผลการค้นหาพบจำนวน 24 รายการ
รูปแบบและการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า
: ชื่อเรื่อง รูปแบบและการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 458
อุดมการณ์และกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่
: ชื่อเรื่อง อุดมการณ์และกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่

: ชื่อผู้วิจัย ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2553
: 66
กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา
: ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 6
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษาโดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ 4Rs.
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษาโดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ 4Rs.

: ชื่อผู้วิจัย นางมยุเรศ มณีนิล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 30
การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพเสียงของซึง
: ชื่อเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพเสียงของซึง

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 18
รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
: ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

: ชื่อผู้วิจัย ดร. พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 3
รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
: ชื่อเรื่อง รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

: ชื่อผู้วิจัย ดร.ชนิดา ทองมณโฑ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 38


งานวิจัยล่าสุด