ผลการค้นหาพบจำนวน 48 รายการ
รูปแบบและการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า
: ชื่อเรื่อง รูปแบบและการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 977
อุดมการณ์และกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่
: ชื่อเรื่อง อุดมการณ์และกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่

: ชื่อผู้วิจัย ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2553
: 319
กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา
: ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 293
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษาโดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ 4Rs.
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษาโดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ 4Rs.

: ชื่อผู้วิจัย นางมยุเรศ มณีนิล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 313
การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพเสียงของซึง
: ชื่อเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพเสียงของซึง

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 239
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

: ชื่อผู้วิจัย ประไพภรณ์ วาสนาพงษ์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 126
ผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในองค์กรนักเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล
: ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในองค์กรนักเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล

: ชื่อผู้วิจัย สายชล สิงห์สุวรรณ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 138