ผลการค้นหาพบจำนวน 24 รายการ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

: ชื่อผู้วิจัย ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 333
ประจักษ์พยานการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
: ชื่อเรื่อง ประจักษ์พยานการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์

: ชื่อผู้วิจัย นางจันทร์ทิรา เจียรณัย

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 213
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
: ชื่อเรื่อง โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

: ชื่อผู้วิจัย นายอนันต์ พันนึก

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 220
Electronic Chalk สื่อนวัตกรรมเคียงข้างครู
: ชื่อเรื่อง Electronic Chalk สื่อนวัตกรรมเคียงข้างครู

: ชื่อผู้วิจัย นายปราโมทย์ ศรีดี

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2552
: 354
การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2552
: 447
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพื่อการจัดการความรู้  ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้
: ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพื่อการจัดการความรู้ ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้

: ชื่อผู้วิจัย ดร.สุเมธ ปานะถึก

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2552
: 206
แบบจำลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: ชื่อเรื่อง แบบจำลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: ชื่อผู้วิจัย นายสุรเชต น้อยฤทธิ์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2552
: 68
การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ธนะโสภณ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2551
: 152
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

: ชื่อผู้วิจัย มณี ศรีวิบูลย์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2551
: 312