ผลการค้นหาพบจำนวน 2 รายการ
สื่อภาพนูน “สัตว์หิมพานต์” เพื่อผู้พิการทางสายตา
: ชื่อเรื่อง สื่อภาพนูน “สัตว์หิมพานต์” เพื่อผู้พิการทางสายตา

: ชื่อผู้วิจัย นางจันทนา อินสระ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2555
: 186
การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถพิเศษตามความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล OSOT (One Student One Talent)
: ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถพิเศษตามความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล OSOT (One Student One Talent)

: ชื่อผู้วิจัย นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2554
: 4