ผลการค้นหาพบจำนวน 7 รายการ
สื่อภาพนูน “สัตว์หิมพานต์” เพื่อผู้พิการทางสายตา
: ชื่อเรื่อง สื่อภาพนูน “สัตว์หิมพานต์” เพื่อผู้พิการทางสายตา

: ชื่อผู้วิจัย นางจันทนา อินสระ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2555
: 937
การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถพิเศษตามความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล OSOT (One Student One Talent)
: ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถพิเศษตามความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล OSOT (One Student One Talent)

: ชื่อผู้วิจัย นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2554
: 993
การพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์

: ชื่อผู้วิจัย ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2553
: 823
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1  : บุพปัจจัยและผลลัพธ์
: ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 : บุพปัจจัยและผลลัพธ์

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ประภัสสร ปรีเอี่ยม

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2552
: 452
การใช้กิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุนการปลูกฝังจริยธรรม
: ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุนการปลูกฝังจริยธรรม

: ชื่อผู้วิจัย สมจิตร เสาร์ศรีจันทร์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2552
: 480
การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
: ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

: ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2550
: 1052


งานวิจัยล่าสุด