ผลการค้นหาพบจำนวน 43 รายการ
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครู
: ปี 2560
: 1914
การวิจัยนำร่องการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสำหรับศตวรรษที่ 21
: ชื่อเรื่อง การวิจัยนำร่องการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสำหรับศตวรรษที่ 21

: ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครู
: ปี 2556
: 1902
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ระยะที่สอง
: ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ระยะที่สอง

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ และคณะนักวิจัย

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครู
: ปี 2556
: 727