ผลการค้นหาพบจำนวน 1083 รายการ
new1

: ชื่อ กรรณิกา นาคคำ

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ กรรณิกา เพชรนุ้ย

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ กรัณย์พล วิวรรธมงคล

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ กฤตยชญ์ ขุ้ยศร

: ตำแหน่ง
: หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ กฤษณพงศ์ กีรติกร

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ กฤษณะโชติ บัวหล้า

: ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
: หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ กฤษณา พงษ์วาปี

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ กฤษณี สงสวัสดิ์

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1
new1

: ชื่อ กลงกรณ์ จ้าวตระกูล

: ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
: หน่วยงาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
: จำนวนงานวิจัย 2
new1

: ชื่อ กลุ่มคลังข้อมูลทางการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

: ตำแหน่ง -
: หน่วยงาน -
: จำนวนงานวิจัย 1