การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ IXL ร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

: ชื่อผู้วิจัย นาง น้อมจิต หิรัญรัตน์
: ตำแหน่ง ครู
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2564
: 2588

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์ ด้วยสื่อออนไลน์ ixl โดยการบูรณาภาษาอังกฤษ (EIS)

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่องตรรกศาสตร์ (Logic) ระหว่างก่อนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ ixl โดยการบูรณาภาษาอังกฤษ (EIS) และหลังการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ ixl โดยการบูรณาภาษาอังกฤษ (EIS)

ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับดังต่อไปนี้

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 105 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ IXL ร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ (EIS) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ซึ่งใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

สรุปผลการศึกษาวิจัย

1. ครูมีทักษะการสอนโดยใช้โดยใช้สื่อออนไลน์ IXL ร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ (EIS) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อออนไลน์ IXL ร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ (EIS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

`

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ IXL ร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.